Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDH2416 Datorstöd för samarbete 9,0 hpAdministrera Om kursen

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar området Datorstöd för samarbete (Computer Supported Cooperative Work). En sammanfattande frågeställning är hur samarbete i olika former kan stödjas av teknik. Detta problem kan ses från en mängd olika perspektiv, både från tekniskt och sociologiskt/psykologiskt håll, varav ett flertal presenteras under kursen.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DH2416 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Området CSCW består av många olika delområden, t.ex. awareness, medierad kommunikation, skrivsamarbete, virtuella miljöer, communities och arbetsplatsstudier. Kursens innehåll och uppläggning bestäms med utgångspunkt från studenterna och pågående aktiviteter vid institutionen. Exempel på vad som tas upp i kursen:

 • "groupware" (system som stödjer samarbete, t.ex. e-post eller chat-system) och olika former av tillämpningar av det,
 • teknikstöd för processen kring skrivsamarbete,
 • hur vi påverkas av mediet vi kommunicerar via, t.ex. skillnader mellan kommunikation ansikte-mot-ansikte, textbaserad kommunikation och videobaserad kommunikation,
 • hur samarbete kan stödjas i virtuella världar (VR),
 • olika perspektiv (sociologiska och psykologiska) för att förstå samarbete och kommunikation,
 • arbetsplatsstudier som exemplifierar hur samarbete kan ta sig uttryck.

Kursen innehåller ett laborationsmoment i vilket ingår ett antal mindre uppgifter som utförs under första delen av kursen samt en projektuppgift som utförs under andra delen av kursen. Kursen innehåller också en hemtentamen.

Lärandemål

Efter kursen ska du som student kunna

 • redogöra för olika sociala aspekter som kan påverka samarbete mellan människor,
 • beskriva och förklara olika begrepp som är centrala inom området CSCW,
 • beskriva skillnaden mellan olika typer av samarbetsverktyg och hur de påverkar samarbetet mellan människor,
 • baserat på teorier inom området datorstöd för samarbete, analysera hur olika samarbetsverktyg påverkar användarnas möjligheter till samarbete och deras arbetsmönster,
 • baserat på kunskapen om en organisations behov, motivera val av lämpliga typer av samarbetsverktyg.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande kursen 2D1622/DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:  http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 4,5 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp).
Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2416

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Kristina Groth, tel: 790 6279, e-post: kicki@nada.kth.se

Övrig information

Kursen ges vartannat år. Den ges om det blir minst 15 deltagare.