Hoppa till huvudinnehållet

DH2418 Språkteknologi 6,0 hp

Kursen i språkteknologi behandlar olika metoder för analys, generering och filtrering av mänskligt språk med fokus på text. Regelbaserade och statistiska metoder används och undersöks till exempel för informationssökning, stavnings- och grammatikkontroll, och textsammanfattning.

Kursen går igenom såväl teori, tekniker som tillämpningsområden. Kursen examineras med laborationer, tenta samt en inlämningsuppgift.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DH2418 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Teori:

Språkteknologins historiska utveckling och grunder, morfologi, syntax och semantik, vektorrumsmodeller, utvärderingsmetoder, terminologilära, maskininlärning, informationsteori och Markov-modeller, algoritmer och datastrukturer för kompakt lagring och uppslagning i lexikon.

Tekniker:

Morfologisk analys och generering, språkstatistik och korpusbearbetning, parsning, språkgenerering, ordklasstaggning, namnigenkänning och probabilistisk parsning, statistisk lexikal semantik.

Tillämpningsområden:

Stavnings- och grammatikkontroll, informationssökning, ordprediktion för smart textinmatning, textklustring och textkategorisering, datorstödd språkinlärning, dialogsystem, textsammanfattning, talteknologi, lokalisering och internationalisering.

Lärandemål

Studenterna skall efter kursen kunna:

 • förklara och använda begrepp inom språkvetenskapens grundläggande nivåer såsom morfologi, syntax, semantik, diskurs och pragmatik.
 • tillämpa kunskap om morfologi, syntax och lexikal semantik för att bygga språkteknologiska system samt förklara uppbyggnaden av existerande system utifrån dessa nivåer.
 • klargöra skillnaderna mellan analys, generering och filtrering med avseende på textbaserade system.
 • använda grundläggande verktyg inom språkteknologin såsom ordklasstaggare, frasanalysverktyg samt olika typer av korpusar och lexikon för att kunna bygga egna program.
 • förklara och använda standardmetoder inom språkteknologin som bygger på såväl regler som statistik och maskininlärning.
 • praktiskt tillämpa metoder som bygger på ändliga automater/transduktorer, kontextfri grammatik, ordfrekvenser, n-gram, samförekomststatistik, Markov-modeller och vektorrumsmodeller.
 • analysera och förklara vilka språkteknologiska problem som går att lösa med tillfredställande resultat samt vilka som ligger bortom forskningshorisonten.
 • förklara i detalj hur en stavningskontroll, grammatikkontroll, någon typ av taggning med hjälp av maskininlärning, stemmer och en algoritm för statistisk utvinning av relaterade ord fungerar.
 • utforma och genomföra enklare utvärderingar av något språkteknologiskt system samt tolka resultaten.
 • självständigt lösa ett välavgränsat praktiskt språkteknologiskt problem eller analysera det genom teoretiska studier.

För att kunna:

 • arbeta på språkteknologiska företag.
 • fortsätta med språkteknologiskt orienterade studier.
 • göra ett examensarbete inom datalogi eller människa-datorinteraktion med en språkteknologisk inriktning.
 • vara en viktig länk mellan systemarkitekter, programmerare och interaktionsdesigner i såväl arbetsliv som forskning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska A eller motsvarande.    

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande någon av kurserna DD1320/DD1321 Tillämpad datalogi, DD1340 Introduktion till datalogi, DD1343 Datalogi och numeriska metoder, del 1, DD1344 Grundläggande datalogi, DD1346 Objektorienterad programkonstruktion samt SF1906 Matematisk statistik eller motsvarande. Förkunskaper i formella språk motsvarande DD2488 Kompilatorkonstruktion eller DD1361 Programmeringsparadigm är önskvärt men inte nödvändigt.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas på kursens hemsidan senast 4 veckor före kursstart. Föregående kursomgång användes Jurafsky & Martin, Speech and language processing samt material producerat vid institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB2 - Laborationsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:  http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

En tentamen (TEN2; 3 hp)
Laborationsuppgifter (LAB2; 1,5 hp)
Inlämningsuppgift (INLA; 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Johan Boye

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2418

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.
DT2112 Talteknologi är en möjlig påbyggnad.

Kontaktperson

Johan Boye, e-post: jboye@kth.se

Övrig information

Kursen är ersatt av DD2418 med samma namn.