DH250X Examensarbete inom människa-datorinteraktion, avancerad nivå 15,0 hp

Degree Project in Human-Computer Interaction, Second Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Ett självständigt arbete inom människa-datorinteraktion av utredande karaktär.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Datalogi och datateknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT17.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Examensarbetet utgör ett självständigt arbete av utredande karaktär

Efter genomfört examensarbete ska du kunna:

- tillämpa vetenskaplig metod med ett vetenskapligt förhållningssätt,

- identifiera och formulera ett problem på ett vetenskapligt vedertaget sätt,

- genomföra en litteraturutredning för ett givet område,

- utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera olika metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring dessa val,

- planera och genomföra ett självständigt arbete utifrån uppsatta delmål och tidsramar,

- praktiskt tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under studietiden,

- kritiskt granska och värdera ett vetenskapligt arbete, identifiera styrkor och svagheter, samt föreslå hur arbetet kan vidareutvecklas,

- framställa en rapport som med gott språkbruk klart och tydligt beskriver de olika stegen i ett specifikt vetenskapligt arbete och som följer vedertagen praxis vid vetenskaplig rapportering,

- presentera och diskutera ett vetenskapligt arbete muntligt på ett klart, tydligt och mottagaranpassat sätt inom givna tidsramar

- identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för din kunskapsutveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom människa-datorinteraktion. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Deltagande i vissa seminarier ingår också. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt.

Examensarbetet görs individuellt.

Behörighet

Examensarbete ska utföras under vårterminen i magisterprogrammet.

Rekommenderade förkunskaper

2D1620/DH2620 MDI-i
2D1622/DH2622 MDI-fk
2D1630/DH2630 eller 2D1312/DD1312
2D1625/DH2625
samt anmäld till DH2408 + en av DH2416/DH2655

Litteratur

Bestäms individuellt.

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Projekt (PRO1; 15 hp)
Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget.

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Kristina Höök

Examinator

Kristina Höök <khook@kth.se>

Övrig information

Ordinarie examinator är Jan Gulliksen. Andra examinatorer är Yngve Sundblad och Ann Lantz.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.