Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter. Gränssnittsutformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Framförallt kommer kursen betona vikten av att beakta användarens behov, motivation och användningssituation för att kunna skapa användbara lösningar.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DH2620 (VT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Teoretisk och praktisk genomgång av mänskliga kognitiva förutsättningar och konsekvenser av att använda interaktiva datorsystem, samt hur användbarhetsdesign kan stödja användaren för att utföra sina uppgifter smidigt. Kursen kommer att ge en översiktsbild av beteendevetenskapliga teorier samt hur de relaterar till design och användning av interaktiva datorsystem. Fokus kommer dock vara olika former av etablerad praktik inom människa-datorinteraktion.

Studenterna lär sig att analysera användarbehov, användargränssnitt och arbetar i ett mindre designprojekt.

Undervisningen förutsätter att studenterna arbetar självständigt och aktivt parallellt med schemalagd undervisning.

Lärandemål

I den här kursen kommer du att tränas i att angripa realistiska och därmed delvis ofullständigt formulerade designproblem som involverar både människor och teknik.

Efter den här kursen kommer du att praktiskt kunna:

● tillämpa etablerade metoder för att

  • utifrån en given designuppgift undersöka vad som kännetecknar tänkt målgrupp och användningssituation
  • formulera realistiska krav för en given designuppgift, genom undersökning av nuvarande situation (användarstudier, studier av existerande teknik, teorier inom MDI)
  • utforma och bedöma alternativa lösningar, samt i grupp resonera kring dess kvaliteter och begränsningar, baserat på litteratur, användarstudier, och erfarenhet av annan existerande teknik
  • gestalta tänkt design med hjälp av olika verktyg och material, från skisser på papper till digitala interaktiva prototyper
  • utvärdera egen och andras design, med och utan användare, i syfte att stödja välgrundade designbeslut inom MDI

● som en del i en iterativ designprocess göra reflektioner grundade i relevanta teorier och metoder inom MDI

● kommunicera och presentera designegenskaper hos interaktiva artefakter för olika intressenter

● relatera teorier och metoder inom MDI till andra principer för systemutveckling

● relatera teorier och metoder inom MDI till ekonomiska faktorer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska A eller motsvarande.    

Rekommenderade förkunskaper

En kurs i datalogi (t.ex. DD1320, DD1345, DD1343, DD1344, DD1346).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Cristian Bogdan

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2620

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DH2628 Interaction Design methods, IC1004 Kognitionspsykologi.

Kontaktperson

Olga Viberg oviberg@kth.se

Övrig information

Kursen får inte räknas med i examen om studenten även har läst DH2624, IC1000 eller DH1620.

Kursen samläses till viss del med Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning, DH2624.