DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp

Human-Computer Interaction, Introductory Course

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter. Gränssnittsutformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Framförallt kommer kursen betona vikten av att beakta användarens behov, motivation och användningssituation för att kunna skapa användbara lösningar.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

I den här kursen kommer du att tränas i att angripa realistiska och därmed delvis ofullständigt formulerade designproblem som involverar både människor och teknik.

Efter den här kursen kommer du att praktiskt kunna:

● tillämpa etablerade metoder för att

 • utifrån en given designuppgift undersöka vad som kännetecknar tänkt målgrupp och användningssituation
 • formulera realistiska krav för en given designuppgift, genom undersökning av nuvarande situation (användarstudier, studier av existerande teknik, teorier inom MDI)
 • utforma och bedöma alternativa lösningar, samt i grupp resonera kring dess kvaliteter och begränsningar, baserat på litteratur, användarstudier, och erfarenhet av annan existerande teknik
 • gestalta tänkt design med hjälp av olika verktyg och material, från skisser på papper till digitala interaktiva prototyper
 • utvärdera egen och andras design, med och utan användare, i syfte att stödja välgrundade designbeslut inom MDI

● som en del i en iterativ designprocess göra reflektioner grundade i relevanta teorier och metoder inom MDI

● kommunicera och presentera designegenskaper hos interaktiva artefakter för olika intressenter

● relatera teorier och metoder inom MDI till andra principer för systemutveckling

● relatera teorier och metoder inom MDI till ekonomiska faktorer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teoretisk och praktisk genomgång av mänskliga kognitiva förutsättningar och konsekvenser av att använda interaktiva datorsystem, samt hur användbarhetsdesign kan stödja användaren för att utföra sina uppgifter smidigt. Kursen kommer att ge en översiktsbild av beteendevetenskapliga teorier samt hur de relaterar till design och användning av interaktiva datorsystem. Fokus kommer dock vara olika former av etablerad praktik inom människa-datorinteraktion.

Studenterna lär sig att analysera användarbehov, användargränssnitt och arbetar i ett mindre designprojekt.

Undervisningen förutsätter att studenterna arbetar självständigt och aktivt parallellt med schemalagd undervisning.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska A eller motsvarande.    

Rekommenderade förkunskaper

En kurs i datalogi (t.ex. DD1320, DD1345, DD1343, DD1344, DD1346).

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • UPP1 - Uppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Olga Viberg oviberg@kth.se

Examinator

Cristian Bogdan <cristi@kth.se>

Övrig information

Kursen får inte räknas med i examen om studenten även har läst DH2624, IC1000 eller DH1620.

Kursen samläses till viss del med Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning, DH2624.

Påbyggnad

DH2628 Interaction Design methods, IC1004 Kognitionspsykologi.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.