DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 hp

Interaction Design 2

En påbyggnadskurs i interaktionsdesign baserad på studiobaserat lärande.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Datalogi och datateknik
  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

1. Diskutera och analysera kvaliteterna hos en interaktiv artefakt i relation till kommersiell, ansvarsfull, experimentell och diskursiv design.

2. Tillsammans med kurskollegor utformaoch realisera ett projekt för en extern partner.

3. Välja och tillämpa kända metoder för utveckling av interaktiva system i dess olika designfaser: utforskning, konceptuell design, prototyping och utvärdering.

4. Diskutera aktuella forskningsproblem inom området interaktionsdesign med avseende på samtida och internationella forskningsprojekt.

5. I akademisk skrift reflektera över genomfört projekt, med hänvisning till relevant litteratur inom området.

6. Redogöra för praktiska erfarenheter genom en egen portfolio av interaktiva system och reflekterande texter producerade under kursens gång.

Kursens huvudsakliga innehåll

Undervisningen bygger på fyra stycken mindre projekt där studenterna arbetar kreativt i grupper om 1-3, runt ett öppet tema:

1. Kommersiell design: skapa en produkt med potential att sälja.

2. Ansvarsfull design: interaktionsdesign utifrån etiska och politiska motiv, hjälpa behövande, spara energi, etc.

3. Experimentell design: med fokus på utforskning, utifrån t ex ett valt designmaterial eller ett koncept.

4. Diskursiv design: designa ett system som uttrycker en idé, t ex ett nytt sätt att tänka på interaktion i en given domän.

Studenterna uppmuntras att genomföra minst ett av dessa projekt i samråd med en extern partner/kund. Arbetet sker huvudsakligen genom studiobaserat lärande där varje vecka avslutas med en design crit, där vi öppet kritiserar och diskuterar varandras arbete och pågående processer. Varje vecka hålls också teoretiska seminarier där studenterna gemensamt presenterar och diskuterar texter som berör aktuelt tema.

Behörighet

Kursen DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs OCH kursen DH2628 (eller gamla DH2626)

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

  • PRO1 - Projekt, 15,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Ylva Fernaeus, e-post: fernaeus@kth.se

Examinator

Cristian Bogdan <cristi@kth.se>

Ylva Fernaeus <fernaeus@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.