DH2630 Beteendevetenskaplig metod 6,0 hp

Methods in Behavioural Science

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT12.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att studenterna efter genomförd kurs ska kunna:

 • resonera kring hur studier genomförs på ett vetenskapligt sätt,
 • redogöra för hur man utför olika beteendevetenskapliga metoder,
 • planera kvantitativa och kvalitativa studier,
 • utföra datainsamling genom olika tekniker,
 • utföra kvantitativ och kvalitativ analys,
 • diskutera möjligheter och begränsningar med olika datainsamlingstekniker .

för att studenterna ska kunna

 • utforma och genomföra en vetenskaplig och etiskt korrekt studie,
 • välja relevant metod och datainsamlingsteknik för att lösa praktiska problem ute på fältet,
 • använda olika datainsamlingstekniker,
 • bedöma och granska vetenskapligheten i sitt eget och andras arbeten.

Kursens huvudsakliga innehåll

Beteendevetenskaplig metod samt dess olika perspektiv applicerade inom ämnesområdet människa-datorinteraktion presenteras. Exempel på delar som tas upp under kursen är:

Induktiv-deduktivt förhållningssätt, metoder och tekniker för datainsamling och analys, olika synsätt på användare, relation mellan forskning, utveckling och designprocessen. Dessutom tillkommer praktiska övningar i datainsamlingsteknikerna observation, enkät samt intervju.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

180 hp på datavetenskaplig högskoleingenjörsutbildning alternativt 2D1345/DD1345, Introduktion till datalogi eller 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 2 veckor före kursstart på kurshemsidan.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande under seminarier, redovisning av övningsuppgifter, (ÖVN1 3 hp), hemtentamen, TEN1 (3 hp) .

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Ann Lantz, tel: 790 6817, e-post: alz@nada.kth.se

Examinator

Ann Lantz <alz@kth.se>

Övrig information

Fristående kursstuderande hänvisas till Fort –och vidareutbildningskursen 2D4152/DH252V med samma namn.

Ersätter 2D1630.
Obligatorisk för icke-beteendevetare som läser TMDIM.

Påbyggnad

Övriga kurser i mdi-fördjupning eller mdi-magister.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.