DH2630 Beteendevetenskaplig metod 6,0 hp

Methods in Behavioural Science

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Beteendevetenskaplig metod samt dess olika perspektiv applicerade inom ämnesområdet människa-datorinteraktion presenteras. Exempel på delar som tas upp under kursen är:

Induktiv-deduktivt förhållningssätt, metoder och tekniker för datainsamling och analys, olika synsätt på användare, relation mellan forskning, utveckling och designprocessen. Dessutom tillkommer praktiska övningar i datainsamlingsteknikerna observation, enkät samt intervju.

Lärandemål *

Kursens mål är att studenterna efter genomförd kurs ska kunna:

 • resonera kring hur studier genomförs på ett vetenskapligt sätt,
 • redogöra för hur man utför olika beteendevetenskapliga metoder,
 • planera kvantitativa och kvalitativa studier,
 • utföra datainsamling genom olika tekniker,
 • utföra kvantitativ och kvalitativ analys,
 • diskutera möjligheter och begränsningar med olika datainsamlingstekniker .

för att studenterna ska kunna

 • utforma och genomföra en vetenskaplig och etiskt korrekt studie,
 • välja relevant metod och datainsamlingsteknik för att lösa praktiska problem ute på fältet,
 • använda olika datainsamlingstekniker,
 • bedöma och granska vetenskapligheten i sitt eget och andras arbeten.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

180 hp på datavetenskaplig högskoleingenjörsutbildning alternativt 2D1345/DD1345, Introduktion till datalogi eller 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 2 veckor före kursstart på kurshemsidan.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Aktivt deltagande under seminarier, redovisning av övningsuppgifter, (ÖVN1 3 hp), hemtentamen, TEN1 (3 hp) .

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ann Lantz

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Övriga kurser i mdi-fördjupning eller mdi-magister.

Kontaktperson

Ann Lantz, tel: 790 6817, e-post: alz@nada.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Fristående kursstuderande hänvisas till Fort –och vidareutbildningskursen 2D4152/DH252V med samma namn.

Ersätter 2D1630.
Obligatorisk för icke-beteendevetare som läser TMDIM.