Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDH2630 Beteendevetenskaplig metod 6,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DH2630 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Beteendevetenskaplig metod samt dess olika perspektiv applicerade inom ämnesområdet människa-datorinteraktion presenteras. Exempel på delar som tas upp under kursen är:

Induktiv-deduktivt förhållningssätt, metoder och tekniker för datainsamling och analys, olika synsätt på användare, relation mellan forskning, utveckling och designprocessen. Dessutom tillkommer praktiska övningar i datainsamlingsteknikerna observation, enkät samt intervju.

Lärandemål

Kursens mål är att studenterna efter genomförd kurs ska kunna:

 • resonera kring hur studier genomförs på ett vetenskapligt sätt,
 • redogöra för hur man utför olika beteendevetenskapliga metoder,
 • planera kvantitativa och kvalitativa studier,
 • utföra datainsamling genom olika tekniker,
 • utföra kvantitativ och kvalitativ analys,
 • diskutera möjligheter och begränsningar med olika datainsamlingstekniker .

för att studenterna ska kunna

 • utforma och genomföra en vetenskaplig och etiskt korrekt studie,
 • välja relevant metod och datainsamlingsteknik för att lösa praktiska problem ute på fältet,
 • använda olika datainsamlingstekniker,
 • bedöma och granska vetenskapligheten i sitt eget och andras arbeten.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

180 hp på datavetenskaplig högskoleingenjörsutbildning alternativt 2D1345/DD1345, Introduktion till datalogi eller 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 2 veckor före kursstart på kurshemsidan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande under seminarier, redovisning av övningsuppgifter, (ÖVN1 3 hp), hemtentamen, TEN1 (3 hp) .

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ann Lantz

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Övriga kurser i mdi-fördjupning eller mdi-magister.

Kontaktperson

Ann Lantz, tel: 790 6817, e-post: alz@nada.kth.se

Övrig information

Fristående kursstuderande hänvisas till Fort –och vidareutbildningskursen 2D4152/DH252V med samma namn.

Ersätter 2D1630.
Obligatorisk för icke-beteendevetare som läser TMDIM.