DH3378 Dis-kurs 7,5 hp

Dis-Course

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61139

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Kritiskt läsa en doktorsavhandling,

- Värdera styrkor och svagheter i en doktorsavhandling och argumentera för och emot denna position

- Diskutera utformning och innehåll i en doktorsavhandling,

- Formulera frågor om doktorsavhandlingens frågeställningar,

- Förstå disputationssituationen, roller och rutiner,

- Reflektera över försvaret av en doktorsavhandling

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på avhandlingen och innehåll, presentation och försvar av densamma. Syftet är att studenterna ska läsa och diskutera fem doktorsavhandlingar och ta del av försvaret av forskningen. Dessutom kommer rollen av en doktorsavhandling i ett historiskt och socialt sammanhang också att diskuteras.

Varje doktorand följer individuellt kursen med 5 avhandlingar (med pre-och post-möten) som väljs individuellt. Helst deltar mer än en elev i en viss uppsats läsning för bättre reflektion och diskussion. Avhandlingarna kan vara inom doktorander eget område, men helst en blandning av olika avhandlingar är bra, både inom den egna avdelningen samt andra universitet / forskningsfält.

Avhandlingen bör läsas i sin helhet, och diskuteras under två möten med en senior forskare som har läst avhandlingen. Helst bör detta vara en ledamot i betygsnämnden eller motståndaren. Det rekommenderas inte att diskutera avhandlingen med handledaren för respondenten.

Pre-möte: diskutera fördelarna med avhandlingen. Vilka svagheter / styrkor med avhandlingen? Vilka frågor kommer ställas under avhandlingen?

Disputation: vara aktiv och göra anteckningar.

Post-mötet: gjorde avhandlingen går som förväntat? Var det något du blev förvånad över? Där dina färdig formulerade frågor som ställs under försvaret? Var förtydliganden gjorts under försvaret? Har du ändrat din förståelse av uppsatsen genom att besöka försvar och genom att delta i den här kursen? Hur var det förfarandet, är detta ett standardförfarande?

Behörighet

Litteratur

Aktuella nyutgivna doktorsavhandlingar eller avhandlingar under utgivning

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Upplägg i enlighet med innehållet ovan.

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

Jan Gulliksen <gulliksen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.