DM100X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Media Technology, First Cycle

Ett relativt stort självständigt arbete inom medieteknik av utredande karaktär.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Studenten ska ensam eller tillsammans med en annan student självständigt genomföra ett projekt. Examensarbetet ska behandla ett medietekniskt intressant problem. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH. Studenten handleds under arbetet av handledare vid såväl KTH som på arbetsplatsen. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst tio kvalificerade arbetsveckor.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Deltagande i vissa seminarier ingår också.

Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt.

Om två studenter arbetar tillsammans svarar de gemensamt för rapporten och dess innehåll.

Lärandemål *

Studenten ska efter genomfört examensarbete kunna

 • tillämpa den praxis som råder i industri, förvaltning och högskola vid planering, genomförande och avrapportering/utvärdering av större självständiga konstruktions- och utredningsuppgifter,
 • självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för och försvara en större konstruktions- eller utredningsuppgift inom medieteknikområdet som har betydelse för en problemägare inom industri, förvaltning eller högskola,
 • samla in och bearbeta krav på och önskemål om arbetsresultatet, och bedöma rimligheten av dessa mot bakgrund av tillgängliga resurser och kravet på självständighet,
 • inhämta, värdera och sammanställa information tillämplig vid uppgiftens genomförande,
 • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande i samspel med problemägaren,
 • analysera, kritisera och försvara arbetsresultat av
 • konstruktions- och utredningsuppgifter,
 • skriva professionella rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll,
 • muntligt avrapportera ett arbete med professionella krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning,
 • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett medietekniskt problemområde
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 120 hp inom programmet samt godkända kurser inom examensarbetets tillämpningsområde.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms individuellt.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Hela examensarbetet rapporteras som ett moment. Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget. Godkänd skriftlig rapport och godkänd muntlig presentation (XUPP; 15 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Daniel Pargman

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM100X

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Pargman, e-post: pargman@kth.se, telefon: 790 8280

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen kan läsas på svenska eller engelska.