DM1572 Introduktion till medieteknik 7,5 hp

Introduction to Media Technology

Kursen skall utgöra en karta för den fortsatta utbildningen i medieteknik.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska du kunna:

 • reflektera över, jämföra och skapa egna definitioner av begreppen "medieteknik", "mediebranschen" och "medieteknikbranschen"
 • överblicka och diskutera både ämnet och utbildningsområdet medieteknik
 • förklara vad som krävs för att medierad kommunikation skall fungera, både gällande tekniska och icke-tekniska aspekter
 • redogöra för typiska roller och arbetsuppgifter för en civilingenjör i medieteknik i och utanför mediebranschen
 • redogöra för viktiga aktörer, struktur, organisation, utveckling och historik i mediebranschen
 • reflektera, diskutera och argumentera kring konsumenternas (individer, företag och organisationer) behov, valmöjligheter och önskemål för mediekonsumtion och medierad kommunikation
 • reflektera, diskutera och argumentera kring din roll som student, dina studier och ansvaret för lärprocessen
 • programmera en enkel sensorplatform
 • söka och värdera information
 • tillgodogöra dig innehåll i enklare forskningsrapporter
 • skriva en strukturerad vetenskaplig rapport
 • redogöra för KTHs och universitetens historia och deras roll i samhällsutvecklingen
 • använda utbildningsmiljön med datorer, studieadministrativa system mm.
 • förstå och använda grundläggande medieteknisk terminologi
 • diskutera vad som utgör forskning inom ämnet medieteknik
 • reflektera över hållbar utveckling av sensorbaserade system

för att

 • bättre kunna tillgodogöra dig återstoden av utbildningen
 • få insikt i framtida yrkesmöjligheters kompetensbehov.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen avser att ge en introduktion till flera saker, både inom området medieteknik och civilingenjörsprogrammet i Medieteknik:

 • ämnet/ämnena
 • branschen (marknad, yrkesroller, användare, medieutbud och utvecklingstrender)
 • användning av sensorplatformer
 • KTH
 • högre studier och ingenjörsarbete
 • resten av utbildningsprogrammet.

Behörighet

Kursen är endast öppen för studenter på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik (CMETE).

Litteratur

Meddelas under kursens gång på kursens hemsida.

Material producerat vid institutionen.

Länkar till tutorials.

Examination

 • INL1 - inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • ÖVR1 - Övrigt, 4,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

För betyget godkänt krävs godkända betyg på samtliga delmoment.

Mer information och detaljer finns på kursens hemsida.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Kjetil Falkenberg Hansen, e-post: kjetil@kth.se

Examinator

Roberto Bresin <roberto@kth.se>

Påbyggnad

Övriga medieteknikkurser inom programmet.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.