Hoppa till huvudinnehållet

DM1572 Introduktion till medieteknik 7,5 hp

Kursen skall utgöra en karta för den fortsatta utbildningen i medieteknik.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DM1572 (HT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen avser att ge en introduktion till flera saker, både inom området medieteknik och civilingenjörsprogrammet i Medieteknik:

 • ämnet/ämnena
 • branschen (marknad, yrkesroller, användare, medieutbud och utvecklingstrender)
 • användning av sensorplatformer
 • KTH
 • högre studier och ingenjörsarbete
 • resten av utbildningsprogrammet.

Lärandemål

Efter kursen ska du kunna:

 • reflektera över, jämföra och skapa egna definitioner av begreppen "medieteknik", "mediebranschen" och "medieteknikbranschen"
 • överblicka och diskutera både ämnet och utbildningsområdet medieteknik
 • förklara vad som krävs för att medierad kommunikation skall fungera, både gällande tekniska och icke-tekniska aspekter
 • redogöra för typiska roller och arbetsuppgifter för en civilingenjör i medieteknik i och utanför mediebranschen
 • redogöra för viktiga aktörer, struktur, organisation, utveckling och historik i mediebranschen
 • reflektera, diskutera och argumentera kring konsumenternas (individer, företag och organisationer) behov, valmöjligheter och önskemål för mediekonsumtion och medierad kommunikation
 • reflektera, diskutera och argumentera kring din roll som student, dina studier och ansvaret för lärprocessen
 • programmera en enkel sensorplatform
 • söka och värdera information
 • tillgodogöra dig innehåll i enklare forskningsrapporter
 • skriva en strukturerad vetenskaplig rapport
 • redogöra för KTHs och universitetens historia och deras roll i samhällsutvecklingen
 • använda utbildningsmiljön med datorer, studieadministrativa system mm.
 • förstå och använda grundläggande medieteknisk terminologi
 • diskutera vad som utgör forskning inom ämnet medieteknik
 • reflektera över hållbar utveckling av sensorbaserade system

för att

 • bättre kunna tillgodogöra dig återstoden av utbildningen
 • få insikt i framtida yrkesmöjligheters kompetensbehov.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är endast öppen för studenter på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik (CMETE).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas under kursens gång på kursens hemsida.

Material producerat vid institutionen.

Länkar till tutorials.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVR1 - Övrigt, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

För betyget godkänt krävs godkända betyg på samtliga delmoment.

Mer information och detaljer finns på kursens hemsida.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Roberto Bresin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM1572

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Övriga medieteknikkurser inom programmet.

Kontaktperson

Kjetil Falkenberg Hansen, e-post: kjetil@kth.se