DM228X Examensarbete inom medieteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Media Technology, Second Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Ett relativt stort självständigt arbete inom medieteknik av utredande karaktär.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informations- och kommunikationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT17.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Syfte

Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör/teknologie master.

Kunskap och förståelse

Studenten ska

 • visa fördjupad kunskap inom det valda ämnesområdet.

Färdighet och förmåga

Studenten ska visa förmåga att

 • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar,
 • delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • planera och med vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • välja, anpassa och kombinera olika metoder, samt kunna motivera och reflektera kring dessa val,
 • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa och
 • självständigt identifiera behov av ytterligare kunskap och relevanta informationskällor, utföra informationssökningar, värdera informationens relevans samt använda sig av korrekt referenshantering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska visa förmåga att

 • bedöma eget och andras arbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

.

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom området för medieteknik. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Eventuellt programmeringsarbete ska vara underordnat och syfta till att verifiera uppställda metoder och teorier. Examensarbeten resulterar ofta i en prototyp men mycket sällan i en färdig produkt. Omfattningen motsvarar fem kvalificerade arbetsmånader.

I arbetet ingår att

 1. upprätta en noggrann specifikation med tidsplan och genomföra arbetet enligt den eller med av examinator godkända avvikelser,
 2. söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet och redovisa detta i rapporten,
 3. deltaga i handledningstillfällen och seminarier vid KTH (ibland med krav på skriftliga inlämningar),
 4. skriftligt redovisa arbetet i en offentlig rapport som uppfyller uppställda normer,
 5. muntligt presentera arbetet vid KTH,
 6. göra en muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete inom ämnet.

Examensarbetet görs individuellt. Under arbetets gång har studenten rätt till regelbunden handledning. Examensarbetet ska genomföras inom överenskomna tidsramar. Det är studentens uppgift att själv leta rätt på en lämplig uppgift för examensarbete.

Behörighet

Examensarbetet ska utgöra en del av en fördjupning inom programmet och bör normalt utföras under utbildningens sista termin.

Studenter på civilingenjörsprogrammen i Datateknik och Medieteknik ska ha minst 240 hp (210 hp för studenter på 270 hp-program) från avslutade kurser och maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–4.

Studenter på masterprogram ska ha minst 60 hp inom programmet, varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet,

Examinator ska kontrollera att behörighetskraven är uppfyllda innan arbetet påbörjas. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig.

Litteratur

Bestäms individuellt.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 15,0, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Ett examensarbete genomfört enligt beskrivningen under “Kursens huvudsakliga innehåll” inklusive samtliga punkter 1–6.

Examensarbetet bedöms enligt KTHs och CSC-skolans bedömningsgrunder och kriterier. Detta innebär att examensarbetets a)process (där ingår opposition), b) ingenjörsmässiga och vetenskapliga innehåll, c) presentation (skriftlig och muntlig) bedöms.

KTHs bedömningsgrunder: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/bilaga-a-bedomningsgrunder-och-kriterier-for-examensarbete-1.31698

CSC-skolans bedömningsgrunder finns i CSC-skolans häfte med anvisningar för examensarbete: http://www.kth.se/csc/student/exjobb-csc/exjobbare/anvisningar

Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget.

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Anders Hedman, e-post: ahedman@kth.se

Examinator

Anders Hedman <ahedman@kth.se>

Haibo Li <haiboli@kth.se>

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Roberto Bresin <roberto@kth.se>

Övrig information

Examensarbeten påbörjas normalt vid ett par fastställda tidpunkter per termin. Examensarbetet kan göras på svenska eller engelska. Titeln på svenska och engelska skrivs in i betyget.

Alex Jonsson är huvudexaminator. Övriga examinatorer är: Leif Dahlberg, Stefan Hrastinski och Haibo Li.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.