DM2560 Media management, praktisk modul 7,5 hp

Media Management, practice module

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Intended learning outcomes

On completion of the course, the student should be able to

• use theoretical perspectives in analysis of current case studies in media markets to facilitate well informed management decision including choice of and arguments why a perspective is appropriate for a definite analysis and management task.

Course main content

The course consists of business project and related guest lectures.

Disposition

Business project and guest lectures. The assignment for the business project is to create a strategic business plan including recommendations for a company in the media industry. The work is carried out in groups of 4-5 students, and companies will be assigned to each group. Group supervision will be given in this module.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

• använda teoretiska perspektiv i analys av aktuella fallstudier i mediemarknader för att möjliggöra välinformerade managementbeslut, inkluderande val av och argument varför ett perspektiv är lämpligt för en bestämd analys och managementuppgift.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av affärsprojekt och relaterade gästföreläsningar. 

Kursupplägg

Affärsprojekt och gästföreläsningar. Uppgiften för affärsprojektet är att skapa en strategisk affärsplan inklusive rekommendationer för ett företag i medieindustrin. Arbetet genomförs i grupper om 4-5 studenter, och företag kommer att tilldelas varje grupp. Grupphandledning kommer att ges i denna modul.

Behörighet

DM2561 Media management, kan läsas parallellt.

Litteratur

Meddelas minst 10 veckor före kursstart.

Examination

  • UPP1 - Projektuppgift, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Leif Dahlberg

Examinator

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.