Inför kursvalDM2560 Media management, praktisk modul 7,5 hpAdministrera Om kursen

Intended learning outcomes

On completion of the course, the student should be able to

• use theoretical perspectives in analysis of current case studies in media markets to facilitate well informed management decision including choice of and arguments why a perspective is appropriate for a definite analysis and management task.

Course main content

The course consists of business project and related guest lectures.

Disposition

Business project and guest lectures. The assignment for the business project is to create a strategic business plan including recommendations for a company in the media industry. The work is carried out in groups of 4-5 students, and companies will be assigned to each group. Group supervision will be given in this module.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av affärsprojekt och relaterade gästföreläsningar. 

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

• använda teoretiska perspektiv i analys av aktuella fallstudier i mediemarknader för att möjliggöra välinformerade managementbeslut, inkluderande val av och argument varför ett perspektiv är lämpligt för en bestämd analys och managementuppgift.

Kursupplägg

Affärsprojekt och gästföreläsningar. Uppgiften för affärsprojektet är att skapa en strategisk affärsplan inklusive rekommendationer för ett företag i medieindustrin. Arbetet genomförs i grupper om 4-5 studenter, och företag kommer att tilldelas varje grupp. Grupphandledning kommer att ges i denna modul.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

DM2561 Media management, kan läsas parallellt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas minst 10 veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • UPP1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Leif Dahlberg

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2560

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Leif Dahlberg