DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 hp

Managing Digital Transformation

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Datalogi och datateknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande FULLSATT

VT20 led20 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

(1) Definiera och beskriva betydelsen av centrala begrepp kopplade till kursens fyra perspektiv/block och kunna visa att de förstår hur begrepp och teorier förhåller sig till digitalisering.

(2) Tillämpa, förklara och diskutera begrepp och teorier om digitalisering, och hur dessa är relaterade, för att lösa sammansatta, aktuella och framtida, utmaningar kopplade till digital förändring.

(3) Använda de teoretiska perspektiven för att analysera digitaliserande företag och marknader i verkliga fall. Detta inbegriper också val av och argumenterande för varför ett perspektiv är lämpligt för ett särskilt problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Målet för kursen "Leda och hantera digital förändring" är att förse studenten med verktyg för att observera, analysera och förstå hur betydelsen av digital teknik snabbt förändras, från att ha varit en drivande faktor för marginell effektivisering till en möjliggörare av grundläggande innovation och disruption i många industriella sektorer.

Kursen består av fyra sammankopplade /perspektivkursblock, länkade genom digitaliseringstemat:

Block 1: ”Vad är digitalisering?”

Block 2: "Den digitala konsumenten och digital marknadsföring”

Block 3: ”Nya affärsmodeller och modeller för digitala verksamheter”

Block 4: ”Digital förändring och mot nätverkssamhället”

För att lägga en grund för dessa perspektiv börjar kursen med en allmän introduktion till digitalisering. Därefter sätter kursen fokus på digitala konsumenter och digital marknadsföring, behandlande olika perspektiv på nya digitala konsumentbeteenden och hur dessa beteenden skapas i användningen av nya teknologier. Detta block fokuserar även på värdeskapande och samskapande av värde, liksom på sätt att nå dessa konsumenter genom olika marknadsföringsaktiviteter. I det tredje blocket, fortfarande med fokus på konsumenter och marknadsutmaningar, skiftas uppmärksamheten till affärsmodeller och hur dessa påverkas av digitalisering. Det introducerar även verksamhets- och organisationsfrågor kopplade till digitalisering. Det fjärde blocket, slutligen, uppmärksammar industriutveckling och strukturförändringar som orsakas av digitalisering.

Behörighet

Litteratur

Meddelas minst 10 veckor innan kursstart

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

- Gruppuppgifter, delvis täckande [ILO 2&3]: 30% av slutligt betyg

- Individuell skriftlig examination, delvis täckande [ILO 1&2]: 70% av slutligt betyg

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.