DM2571 Framtidens medier 10,0 hp

Future of Media

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Genom teoretisk kunskapsuppbyggnad inom ett aktuellt medietekniskt område, kombinerad med praktiska moment och projektarbete, övas studenten inför framtida självständigt projektarbete inom den tekniska innovations- och utvecklingsprocessen. Kursen integrerar teknologens tidigare studier inom olika medietekniska områden genom att studera problem som är sammansatta på ett sådant vis att de kräver flera kompetenser för sin lösning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenter som läst kursen ska kunna:  

 • påvisa fördjupad kunskap om principerna för ett medietekniskt systems uppbyggnad och funktion
 • analysera, jämföra och värdera olika aspekter på komplexa medietekniska produkter eller system
 • bidraga till ny medieteknisk kunskapsbildning genom generalisering, analys och syntes
 • föreslå, förklara och försvara konstruktions/design-lösningar för komplexa medietekniska produkter eller system
 • medverka aktivt i förändring och utveckling av medietekniska produkter eller system
 • medverka i och målinriktat driva större medieprojekt i grupper där olika kompetenser och intressen är representerade
 • muntligt och skriftligt i dialog med andra redogöra för och diskutera sina slutsatser för medietekniska problemställningar och lösningar på svenska och engelska.  

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är starkt projekt- och problemorienterad i sin pedagogiska uppläggning. Utbildningen sker i samverkan med företag och lärare, forskare, forskarstuderande samt teknisk personal. Den för året aktuella mediala produkten eller systemet styr vilka övriga inslag som skall ingå i kursen. Tidigare teman på kursen har till exempel varit "framtidens bok", "framtidens datorspel" och "framtidens TV". Utbildningen varvas med seminarier, grupphandledningar, litteraturstudier, studiebesök etc.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Behöriga är de som har läst Medieteknikprogrammets obligatoriska kurser och har minst en genomförd specialisering.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 7,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Kursen examineras huvudsakligen genom 

 • muntliga och skriftliga presentationer under kursens lopp
 • olika typer av prototyper, mock-ups, illustrationer av visioner, scenarier etc.
 • en större publik presentation av projektet i slutet av kursen
 • ett bokkapitel per projektgrupp.

Beroende på det aktuella temat kan andra examinationsformer också förekomma.

Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav.

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Daniel Pargman, e-post: pargman@kth.se

Examinator

Daniel Pargman <pargman@kth.se>

Övrig information

Denna kurs ersätter DM2570 Innehåll och uttryck i media från och med läsåret 2011/2012.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.