DM2572 Teori och metod för Medieteknik 7,5 hp

Theory and Method for Media Technology

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse av vetenskapliga teorier och metoder relevanta för medieteknisk forskning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 teori19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50413

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: A1, F1, D2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Anders Hedman <ahedman@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program från årskurs 3 och för studenter antagna på ett masterprogram.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och analysera vetenskapliga teorier relevanta för medieteknisk forskning
 • redogöra för och analysera vetenskapliga metoder relevanta för medieteknisk forskning
 • kritiskt granska medieteknisk forskning
 • identifiera metodologiska problem i en undersökning
 • analysera relationen mellan de resultat som uppnåtts i en undersökning och de slutsatser som motiveras av resultaten
 • diskutera etiska aspekter inom medieteknisk forskning

Kursens huvudsakliga innehåll

Vetenskaplig teori och metod

Kvalitativ metod

Kvantitativ metod

Designforskning

Vetenskapligt skrivande

Vetenskaplig publicering

Forskningsetik

Kursupplägg

Kursen genomförs huvudsakligen som en seminarieserie, med obligatoriskt närvaro.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen/motsvarande.

Litteratur

Robson, C. (2016). Real world research. Wiley.

Vetenskapliga artiklar och annat material.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Anders Hedman (ahedman@kth.se)

Examinator

Anders Hedman <ahedman@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.