DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 hp

Program Integrating Course in Interactive Media Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT17 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

* jämföra olika arbetsplatser, yrken och roller relevanta för utbildningen,

* Identifiera egenskaper som arbetsgivare inom utbildningsområdet efterfrågar

* kritiskt granska och strukturerat reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studiesituationen,

 * muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

* visa insikt om teknikens och vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

* kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar som är lämpliga för examensarbeten, och som tar hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

* identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen

Kursens huvudsakliga innehåll

• Hur fungerar det att studera på avancerad nivå på KTH?

• Hur ser arbetsmarknaden och yrkesrollen ut? Studiebesök.

• Masterprogrammets mål och delar: kurser, spår och exjobb.

• Självreflektion - vad vill jag med min utbildning?

* Planering inför examensarbete - identifiera intressenter och formulera en exjobbsspecifikation

Behörighet

Litteratur

Kursmaterialet läggs upp på kurswebben

Examination

 • UPP1 - Uppgift 1, 2,0, betygsskala: P, F
 • UPP2 - Uppgift 2, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro förekommer.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Jarmo Laaksolahti <jarmola@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.