DM2710 Design av teknik för lärande och beteendeförändring 7,5 hp

Designing Technology for Learning and Behavior Change

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Datalogi och datateknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

* göra välgrundade designval för IT-tjänster som har beteendeförändring som mål

* kritiskt utvärdera och utforma olika designer av IT-tjänster utifrån motivationsteorier, lärandeteorier och beteendeteorier

* identifiera och karaktärisera olika drivkrafter hos olika grupper av individer

* kritiskt utvärdera förutsättningar för och tillämpning av spelifiering (gamification) för motivationshöjning

Kursens huvudsakliga innehåll

• Design av IT-tjänster med beteendeförändringar som mål

• Praktiska övningar och tillämpningar

• Motivationsteori

• Lärandeteori

• Beteendeteori

• Engagerande design

• Spelifiering (Gamification)

• Lekfullhet (Playfulness)

• Persuasive technologies

• Etiska aspekter på beteendeförändringsteknologier

• Behavioral economics

• Nudging

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen eller motsvarande

Litteratur

Kursmaterialet läggs upp på kurswebben

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift 1, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro förekommer.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Övrig information

• Ges i mån av resurser.

• Minst 5 studenter krävs för att kursen ska genomföras

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.