DS2304 Teknisk engelska, högre nivå 9,0 hp

Technical English, Advanced Level

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

OBS: Den här kursen är från HT13 ersatt av kursen LS2304 Engelska C1

www.kth.se/student/kurser/kurs/LS2304

Kursen är avsedd för studerande med mycket goda kunskaper i engelska och som vill kunna behärska språket fullt ut i de skiftande sammanhang som dagens ingenjörer möter i sitt arbete. Särskild vikt läggs vid att utöka det aktiva ordförrådet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

EU språkportfölj nivåer C1/C2 http://europass.cedefop.europa.eu/

Det övergripande målet med kursen är att kunna använda engelska som huvudspråk i arbetslivet på ett mycket professionellt och nyanserat sätt.

Vid fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • aktivt använda och förstå ord som förekommer med en låg frekvens i engelska
 • anpassa sin språkproduktion till den kommunikativa situationen
 • vara medveten om implicita budskap i språket som kan vara kontextberoende
 • förmedla idéer och åsikter i situationer (t.ex. möten och förhandlingar) som man kan möta i arbetslivet
 • på ett nyanserat språk hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär
 • argumentera inför publik om aktuella ämnen
 • författa formella rapporter, brev och uppsatser av specialiserad karaktär.

Kursens huvudsakliga innehåll

Muntlig språkfärdighet:

 • Uttal, intonation, fluency
 • Muntliga anföranden, debatter och sammanfattningar
 • Övningar i formella möten och förhandlingssituationer

Skriftlig språkfärdighet:

 • Skriftlig produktion på engelska såsom sammanfattningar, rapporter, förslag, debattinlägg, mötesprotokoll, formella brev och platsansökan

Behörighet

Tre år av akademiska studier. Godkänt med hög prestationsnivå på det obligatoriska placeringstestet före kursval eller genomgången och godkänd Teknisk engelska, mellannivå (DS1301, DS1302, DS1303, DS1307) med lägst slutbetyg 4, A eller B.

Se vår hemsida för testet och mer information, www.kth.se/language

Litteratur

Kompendium

Examination

 • ANN1 - Muntlig framställning, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ANN2 - Skriftlig teknisk produktion, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Språkfärdighetsprov, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 3 hp och ANN2; 3 hp) samt ett språkfärdighetsprov (TEN1;3 hp).

Ges av

ECE/Enheten för språk och kommunikation

Kontaktperson

Orla Fehrling, orla@kth.se, 08-7906686

Examinator

Rebecca Hincks <hincks@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad. Deltagare som inte är närvarande vid kursstarten riskerar att förlora sin plats på kursen.

Kurser med få deltagare strax före eller vid kursstart kan ställas in eller få färre lektioner än ursprungligen planerat.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.