DT2212 Musikakustik 7,5 hp

Music Acoustics

Människan har i alla tider använt musik för kommunikation, förströelse och konstnärligt skapande. Kursen i musikakustik behandlar vanliga musikinstrument och nya metoder för att generera de ljud som används i musikaliskt syfte. Tyngdpunkten ligger på de traditionella musikinstrumentens akustiska funktion och grundläggande dimensionering. En allmän del behandlar vår hörsel och uppfattning av ljud, samt hur upplevelsen av musik påverkas av rummets akustiska egenskaper.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 musak20 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska du kunna

 • förklara musikinstrumentens och sångröstens akustiska funktion utifrån grundläggande fysikaliska principer
 • beräkna och mäta fundamentala akustiska egenskaper för musikinstrument och musikljud
 • dimensionera prototyper för sträng- och blåsinstrument
 • redogöra för och använda olika metoder för modellering av musikinstrument och syntes av musikljud
 • tillämpa rumsakustiska fundamenta för att beräkna ljudnivå, efterklangstid och reflexmönster och relatera dem till rummets inverkan på uppfattning av musik
 • beskriva hörselegenskaper som är av betydelse för uppfattning av musik
 • extrahera och återge huvuddragen i utvalda vetenskapliga artiklar inom musikakustikens forskningsfält

Kursens huvudsakliga innehåll

Akustik: Akustiska vågekvationen. Plana och sfäriska vågor. Elektroakustiska-mekaniska analogier. Egenmoder. Strängar. Membran. Rör. Fouriertransform-spektrum.

Örat och hörseln: Örats fysiologi. Frekvens och tonhöjd/tonläge. Vibrato. Amplitud och hörnivå/hörstyrka. Maskering. Spektrum, klang, strävhet. Perception av ljudföljder.

Musikinstrumenten: Mekanisk konstruktion. Excitationsprinciper. Källspektrum, återkoppling och spektrumformning i resonatorsystem. Spektralt innehåll: stationärt ljud och transienter. Strålningsegenskaper. Bleckblås. Träblås. Stråk. Piano. Orgel. Sångröst.

Skalan i teori och praktik: Liksvävande temperatur. Pytagoreisk och ren skala. Mätningar på spelad musik. Ren och sträckt oktav.

Rumsakustik: Rumsakustiska grundbegrepp. Ljudutbredning i rum. Podieakustik. Binauralt hörande.

Modellering och datormusik: Syntesmetoder, ’physical modeling’, val av styrparametrar.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i fysik och fourieranalys motsvarande basblocket för E eller D. Kursen 2F1400/DT2400 Elektroakustik ger en god grund.

Litteratur

Donald Hall: Musical Acoustics, 3rd ed. Brooks/Cole, 2002.

Kompletterande kurskompendium, KTH-TMH, 2005.

Rekommenderad bredvidläsning

Fletcher N.H. & Rossing T: The Physics of Musical Instruments, 2nd ed. Springer-Verlag, 1998.

Barron M: Auditorium Acoustics and Architectural Design, E & FN Spon, 1993.

Yost W: Fundamentals of Hearing, Academic Press, 2000.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen, laborationskurs, projekt.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Bob Sturm, e-post: bobs@kth.se

Examinator

Sten Ternström <stern@kth.se>

Påbyggnad

DT2213 Musical Communication and Music Technology kan med fördel läsas också.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.