Hoppa till huvudinnehållet

DT2212 Musikakustik 7,5 hp

This course is about the acoustics of musical instruments. You will learn how musical instruments work and are played, including interaction aspects. By analyzing and synthesizing a selection of instruments in MATLAB you will get a deeper insight than simply using music production software. The course is an independent continuation of the course Spectral transforms DT1130. An important topic will be electro-acoustic and electronic instruments such as electric guitar, keyboards, and synthesizers. You will have the opportunity to implement your own instrument models into a commercial environment for music production, such as Ableton Live. This course will improve your skills in signal analysis, applied acoustics, and sound and vibration.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DT2212 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Akustik: Akustiska vågekvationen. Plana och sfäriska vågor. Elektroakustiska-mekaniska analogier. Egenmoder. Strängar. Membran. Rör. Fouriertransform-spektrum.

Örat och hörseln: Örats fysiologi. Frekvens och tonhöjd/tonläge. Vibrato. Amplitud och hörnivå/hörstyrka. Maskering. Spektrum, klang, strävhet. Perception av ljudföljder.

Musikinstrumenten: Mekanisk konstruktion. Excitationsprinciper. Källspektrum, återkoppling och spektrumformning i resonatorsystem. Spektralt innehåll: stationärt ljud och transienter. Strålningsegenskaper. Bleckblås. Träblås. Stråk. Piano. Orgel. Sångröst.

Skalan i teori och praktik: Liksvävande temperatur. Pytagoreisk och ren skala. Mätningar på spelad musik. Ren och sträckt oktav.

Rumsakustik: Rumsakustiska grundbegrepp. Ljudutbredning i rum. Podieakustik. Binauralt hörande.

Modellering och datormusik: Syntesmetoder, ’physical modeling’, val av styrparametrar.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska du kunna

 • förklara musikinstrumentens och sångröstens akustiska funktion utifrån grundläggande fysikaliska principer
 • beräkna och mäta fundamentala akustiska egenskaper för musikinstrument och musikljud
 • dimensionera prototyper för sträng- och blåsinstrument
 • redogöra för och använda olika metoder för modellering av musikinstrument och syntes av musikljud
 • tillämpa rumsakustiska fundamenta för att beräkna ljudnivå, efterklangstid och reflexmönster och relatera dem till rummets inverkan på uppfattning av musik
 • beskriva hörselegenskaper som är av betydelse för uppfattning av musik
 • extrahera och återge huvuddragen i utvalda vetenskapliga artiklar inom musikakustikens forskningsfält

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i fysik och fourieranalys motsvarande basblocket för E eller D.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen, laborationskurs, projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DT2212

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DT2213 Musical Communication and Music Technology kan med fördel läsas som påbyggnad.

Kontaktperson

Anders Friberg (afriberg@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex