EF111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Electrical Engineering, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

1.      att tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom ett av elektroteknikens tillämpningsområden, genom att självständigt analysera och diskutera frågeställningar samt lösa större problem på grundnivå inom detta tillämpningsområden

2.      redogöra för grundläggande begrepp inom minst ett av elektroteknikens tillämpningsområden,

3.      tillämpa internationella och nationella regelverk där det är nödvändigt, samt visa medvetenhet om samhälleliga och etiska aspekter, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

4.      reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat,

5.      dokumentera samt muntligen och skriftligen presentera sitt arbete med krav på struktur, formalia och språkhantering,

6.      identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

7.      planera och självständigt genomföra enklare delprojekt, som samtidigt kräver interaktion med andra för att uppnå ett samordnat mål

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Seminarieserie behandlande informationssökning, muntlig och skriftlig presentation av teknisk information, projektorganisation samt en introduktion till den aktuella tillämpningen.
 • Eget handlett arbete med lösning av ett tekniskt problem relaterat till en för flera studenter gemensam större kontext, muntlig och skriftlig kommunikation, samt värdering och kritiskt granskning av egna och andras resultat inom samma kontext.

Kursupplägg

Det huvudsakliga innehållet är ett handlett arbete med lösning av ett tekniskt problem relaterat till en för flera studenter gemensam större kontext, muntlig och skriftlig kommunikation, samt värdering och kritiskt granskning av egna och andras resultat inom samma kontext. Som stöd för denna process finns en seminarieserie behandlande informationssökning, muntlig och skriftlig presentation av teknisk information, projektorganisation samt en introduktion till den aktuella tillämpningen. 

Behörighet

Behörig för studier i åk3. Dessutom rekommenderas att 120hp har uppnåtts när kandidatexjobb ska på börjas.

Litteratur

Kompendium som sammanfattar seminarieserien samt utdelad information inom varje teknisk kontext.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examination sker kontinuerligt under kursen genom ett antal olika moment. Alla moment ger poäng. För godkänt krävs att alla moment är godkända. Resultat därutöver är betygshöjande. 

Krav för slutbetyg

1.      Närvaro vid seminarier

2.      Arbetsplan

3.      Processen (i respektive delprojekt)

4.      Rapport - innehåll

5.      Rapport – språk & struktur

6.      Peer-review

7.      Muntlig presentation

8.      Slutrapport

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Examinator

Anita Kullen <kullen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.