Hoppa till huvudinnehållet

EF2200 Plasmafysik 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EF2200 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Definition av plasma. Kvasineutralitet. Förekomst av plasma. Laddade partiklars rörelse. Adiabatiska invarianter. Klassificering av plasma. Magnetohydrodynamik. Alfvenvågor och magnetoakustiska vågor. Diffusion och resistivitet. Generaliserade Ohms lag. Vågutbredning i plasma. Plasmainstabiliteter. Landaudämpning. Framställning och diagnostik av plasma i laboratoriet. Teknisk plasmafysik. Termonukleär fusion. Plasma i rymden.

Lärandemål

Plasmafysik behandlar materiens egenskaper id et joniserade tillståndet, och dess tillämpningar. Plasmatillståndet karakteriseras av den komplicerade elektriska, mekaniska och gasdynamiska växelverkan mellan atomer, molekyler och joner. Plasmafysiken har därför anknytning till stora delar av fysiken och elektrotekniken och erbjuder intressanta möjligheter för ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Plasmafysik utgör basen för rymdfysik, fusionsforskning och ett stort och växande antal tillämpningar i industrin. Modern plasmafysik är ett mycket aktivt forskningsområde med ett stort mått av internationellt samarbete.

När du har fullföljt kursen ska du kunna

- definiera plasmatillståndet, ge exempel på olika sorters plasma och förklara de parametrar som karakteriserar dem

- analysera laddade partiklars rörelse i elektriska och magnetiska fält

- förklara begreppet kvasineutralitet och beskriva plasmaväxelverkan med ytor

- formulera kinetiska och fluidbeskrivningar av plasma och förstå tillämpbarheten av relevanta approximationer (ideal MHD, en- och mångfluidbeskrivningar)

- diskutera plasmaresistivitet och –diffusion baserat på partikelrörelse

- linjärisera ekvationer som beskriver plasman och härleda differentialekvationer för olika typer av vågor i plasma, och deras dispersionsrelationer

- förklara egenskaperna hos de viktigaste vågmoderna i plasma: dispersionsrelationer, polarisering och partikelrörelser

- förklara begreppen cutoff och resonans. Använda teorin för utbredning av elektromagnetiska vågor i plasma.

- förklara begreppet instabilitet och analysera plasmainstabiliteter baserat på dispersionsrelationer

- diskutera växelverkan mellan partiklar och vågor, Landaudämpning

- förklara användningen av termonukleär fusion för energiproduktion, och diskutera problem med inneslutning av plasma och aktuell forskning i detta sammanhang

- diskutera tekniska tillämpningar av plasma; förklara de viktigaste metoderna för produktion och diagnostik av plasma i laboratoriet

- visa förståelse för plasmaprocesser relevanta i jordens närområde, den interstellära rymden och astrofysikaliska objekt

- göra uppskattningar av olika plasmaparametrar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Elektromagnetisk fältteori, t ex EI1200 eller motsvarande.

Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elektromagnetisk teori förutsätts.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

- D. A Gurnett and A. Bhattacharjee, Introduction to Plasma Physics, Cambridge University Press, 2005

- Francis F. Chen, Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Plenum Press, 2nd edition, 1984

- Carl-Gunne Fälthammar, Plasmafysik, kompendium, Stockholm 2001 (In Swedish)

- Material som delas ut under föreläsningarna

- P. M. Bellan, Fundamentals of Plasma Physics, Cambridge University Press, 2006

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen , bonuspoäng för inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EF2200

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nickolay Ivchenko

Övrig information

Ersätter 2A1131

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.