EG2080 Monte Carlo-metoder inom ingenjörskonsten 6,0 hp

Monte Carlo Methods in Engineering

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Monte Carlo-metoder omfattar ett antal olika metoder att lösa komplicerade matematiska problem med hjälp av stickprovsundersökningar. Man kan finna tillämpningar för Monte Carlo-metoder inom en rad områden, alltifrån opinionsundersökningar till simuleringar av tekniska system. Fokus i denna kurs kommer att ligga på det sistnämnda.

Ett typiskt exempel på ett simuleringsproblem som kommer att behandlas i kursen är ett produktionssystem, där man har en viss slumpmässigt varierande produktionskapacitet (t.ex. på grund av driftstörningar i maskinparken) och en slumpmässigt varierande efterfrågan. Syftet med simuleringen är dels att studera produktionskostnaderna i systemet samt systemets förmåga att leverera varor när de efterfrågas.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT18.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna utgå från en modell av ett tekniskt system och med hjälp av lämplig programvara (t.ex. Matlab) skriva ett program som på ett effektivt kan simulera systemet med hjälp av Monte Carlo-metoder.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teori och exempel presenteras under föreläsningarna. Dessa tillämpas sedan av teknologerna i ett antal hemuppgifter, som löses med lämplig programvara (t.ex. Matlab). Kursen kommer att omfatta följande områden:

 • allmän sannolikhetsteori
 • stokastiska variabler
 • slumptalsgenerering
 • enkel sampling
 • slumptalskomplement
 • dolksampling
 • kontrollvariabler
 • korrelerad sampling
 • stratifierad sampling
 • viktsampling

Behörighet

Kurser i matematik (inklusive sannolikhetsteori) 30 hp, kurser i programmering eller numeriska metoder 15 hp. Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kurser i matematik (inklusive sannolikhetsteori) 30 hp, kurser i programmering eller numeriska metoder 15 hp. Engelska B eller motsvarande.

Litteratur

”Monte Carlo Simulation”, kurskompendium, Avd. för elektriska energisystem, KTH.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen.

Ges av

EES/Elektriska energisystem

Kontaktperson

Mikael Amelin

Examinator

Mikael Amelin <amelin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.