EH1020 Elektroprojekt, del II 4,5 hp

Project Course in Electrical Engineering, part II

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kurser EH1020 avser vara en projektkurs som bygger ihop flera nyckelkurser i programmet Elektroteknik, så som Teoretisk elektroteknik, Tidskontinuerliga signaler och system, Tidsdiskreta signaler och system, Klassisk fysik, mekanik och våg och kommande kurs i mätteknik. Under kursens gång genomförs ett projekt som i första hand ge studenterna ett systemperspektiv på en frågeställning, tanken är att studenterna behöver ta sig igenom alla stegen i en produktutveckling skall, från att fånga kraven för en produkt, till att designa (konstruera den), realisera konstruktionen, för att sist leva med den konstruktion man gjort och förbättra sin produkt utan att ändra konstruktionen.

Förutom en inledande föreläsning kring modeller, finns ett antal redovisningstillfällen i kursen samt ett rollspel där studenterna får sätta sig in i de etiska problem man kan möta som ingenjör i samband med produktutveckling, när produkter kan användas i flera syften.

Lärandemål *

Kursens mål är att studenterna skall designa och bygga en produkt som knyter ihop kunskaperna de fårr så här långt i programmet. Speciellt fokus ligger på att bygga vidare på kursen Elektrprojekt från årskurs 1, men nu tillämpas kunskaper från flera av de parallella kurserna i åk2.

Efter kursen skall studenterna kunna:

 • angripa ett problem ur ett systemperspektiv genom att designa, bygga och förbättra en produkt som t.ex. en högtalare
 • fånga kraven i en produkt genom att skapa en enkel kravspecifikation på det man avser utveckla
 • göra en design som lever upp till de krav man själv satt upp genom att tillämpa kunskaper från tidigare kurser men även söka nya kunskaper där det är nödvändigt
 • bygga en produkt baserat på den egna designen och få produkten att fungera
 • förbättra sin produkt utan att ändra sin konstruktion mha signalbehandling
 • förstå att det finns olika etiska perspektiv att ta hänsyn till i all form av produktutveckling

Kursupplägg

Huvuddelen av av kursen ligger i det projekt som utförs. Förutom projektet genomförs som ovan nämnts ett fåtal seminarier och ett antal redovisningstillfällen. Handledning ges av ett lärarlag efter överenskommelse

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Att studera i åk2 på Celte

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektet genomförs i grupp, men inlämningsuppgifter utföres även individuellt.

Övriga krav för slutbetyg *

Att alla delar av examinationen utförts

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Joakim Lilliesköld

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EH1020

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ragnar Thobaben (ragnart@kth.se)