EH115X Examensarbete inom industriella informations- och styrsystem, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Industrial Information and Control systems, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 1. tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom ett av elektroteknikens tillämpningsområden, genom att självständigt analysera och diskutera frågeställningar samt lösa större problem på grundnivå inom detta tillämpningsområden
 2. redogöra för grundläggande begrepp inom minst ett av elektroteknikens tillämpningsområden,
 3. tillämpa internationella och nationella regelverk där det är nödvändigt, samt visa medvetenhet om samhälleliga och etiska aspekter, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
 4. reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat,
 5. dokumentera samt muntligen och skriftligen presentera sitt arbete med krav på struktur, formalia och språkhantering.
 6. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 7. planera och självständigt genomföra enklare delprojekt, som samtidigt kräver interaktion med andra för att uppnå ett samordnat mål

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Eget handlett examensarbete med lösning av ett industriellt problem , muntlig och skriftlig kommunikation, samt värdering och kritiskt granskning av egna och andras resultat.

Kursupplägg

Det huvudsakliga innehållet är ett handlett arbete med lösning av ett industriellt problem, muntlig och skriftlig kommunikation, samt värdering och kritiskt granskning av egna och andras resultat inom samma kontext.

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng har uppnåtts när kandidatexjobb ska på börjas. Ämnesmässig bedömning sker av examinator.

Litteratur

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examination sker kontinuerligt under kursen genom ett antal olika moment. Alla moment ger poäng. För godkänt krävs att alla moment är godkända. Resultat därutöver är betygshöjande.

Krav för slutbetyg

1. Arbetsplan

2. Rapport

3. Presentation & opponering

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Robert Lagerström

Examinator

Pontus Johnson <pontusj@kth.se>

Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.