Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EH2760 Projektstyrning 6,0 hp

Idag sker utveckling, leverans och upphandling av komplexa tekniska system normalt i projektform. Projekt genomförs i tillfälligt sammansatta organisationer med personal från olika delar av en organisation som samarbetar för att uppnå ett väldefinierat mål. För att ett projekt skall fungera krävs effektiva rutiner och metoder för planering, styrning och uppföljning samt dokumentation under ett projekts olika faser. Detta för att uppnå ställda tekniska krav på projektet inom givna tids- och kostnadsramar. Ett komplext tekniskt system är en anläggning eller en produkt där program- och maskinvara tillsammans utgör det färdiga systemet.

Kursen har som syfte att ge en mångsidig insikt i hanteringen av industriella projekt. I kursen kombineras verklighetsanknutna inlämningsuppgifter och gästföreläsningar med teoretiska studier. I de teoretiska avsnitten behandlas färdigheter i projektstyrning såsom planering, dokumentering och uppföljning av projekt. Dessutom behandlas viktiga områden som kvalitet, riskhantering samt ekonomistyrning. Föreläsningsserien har tonvikt på projektledarrollen och ledarskapets betydelse i projekt.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan EH2760 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar mer på att ge förståelse för problemställningarna förknippade med projektstyrning än på att ge praktisk färdighet i någon projektmetod. Exempel på olika projektmodeller ges dock av inbjudna gästföreläsare.

I kursen gås följande moment igenom: projektet som arbetsform, utvecklings-, leverans- och upphandlingsprojekt, samspelet mellan kund och leverantör, genomgång och exempel på projektmodeller, ett projekts olika faser, anbudsförfarande, ledarskap, gruppdynamik, riskanalys, projektdokument (t.ex. offertförfrågan, anbud, kontrakt, projekthandbok, projektplan/startrapport, progressrapport), projektavslut och utvärdering samt kvalitetsstandarder.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren förstå vad en projektledare gör och hur man arbetar i ett industriellt projekt genom att kunna:

 • beskriva och tillämpa de olika faserna i ett projekt, dvs. planera, följa upp och avsluta ett projekt
 • använda metoder och verktyg för att planera och följa upp projekt med hänsyn till tid, kostnad och resurser.
 • ge exempel på hur aktiviteter som planering, projektmöten, dokumentation skall genomföras
 • med utgångspunkt från en projektmodell skapa nödvändig projektdokumentation
 • planera och genomföra en riskanalys
 • analysera ett industriellt projekt
 • redovisa resultat genom muntlig och skriftlig kommunikation

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 0,7 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 0,8 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

80 % Närvaro på föreläsningar (SEM1; 0,8 p).
Fyra inlämningsuppgifter (PRO1: 0,7p + PRO2: 1,5p + PRO3: 1,5 p + PRO4: 1,5 p).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EH2030 Business Development and Quality Management

Kontaktperson

Matus Korman (korman@kth.se)