Hoppa till huvudinnehållet

EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp

Kursen är en master-nivå kurs (avancerad nivå) som behandlar avancerade metoder för att beskriva, beräkna och uppskatta strålande och spridda elektromagnetiska fält.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EI2420 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • integralframställningar av elektromagnetiska fält med hjälp av Greensfunktioner till bundna och obegränsade områden av godtycklig geometri
 • antaganden, uppskattningar och approximationer som används av integralframställningar av elektromagnetiska fält
 • att explicit koppla fältet till källorna
 • metoder för att lösa integralekvationer för några typfall
 • ekvivalensprincipen för strömmar för representation av elektromagnetiska fält
 • konstruktion av och motivering av approximationerna för att bestämma fält från en reflektorantenn
 • numerisk beräkning av strömfördelning, spridning och/eller reflektion samt transmission för typfall som: trådantenn, reflektor, skiktad sfär och dipol över ett horisontellt plan
 • vektorklotytefunktioner
 • geometrisk optik och fysikalisk optik
 • spridningstvärsnittet från olika objekt
 • dipol över ett ledande plan
 • nollfältsmetoden och egenskaper hos dess T-matris
 • härledningar av integralekvationerna i tidsdomänen från en given tidsharmonisk integralekvation till representation för transienta förlopp
 • numeriska laborationer, med lab-rapport.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna lösa och numeriskt behandla problem inom delar av området vågutbredning och spridning, som beskrivet i kursinnehåll nedan.
För högre betyg ska studenten dessutom kunna, med progression i såväl fullständighet som bredd, lösa analytiskt och numeriskt behandla problem från hela kursinnehållet, samt skriftligt kunna motivera beräkningar och förklara simuleringsresultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Slutfört kandidatexamensarbete.
 • Elektromagnetisk fältteori motsvarande EI1320 eller både EI1220 och EI1222.

Rekommenderade förkunskaper

Fysikens matematiska metoder
Komplex analys
EI2410 Fältteori för vågledare, rekommenderas
Viss kännedom om numeriska program, som Matlab

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Jonsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2420

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Doktorandkurserna EI3200, EI3300 etc.

Kontaktperson

Lars Jonsson

Övrig information

Skriftlig tenta.

Schemat är preliminärt, och kommer att korrigeras så att så många intresserade som möjligt kan delta efter tredje föreläsningen.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.