Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EP274V Etisk hackning I 3,5 hp

I kursen Etisk hackning lär du dig skapa ett effektivt försvar mot cyberattacker och IT angrepp. Du får också kännedom om angriparens möjligheter. Etiska hackare anlitas för praktisk utvärdering av informationssäkerheten i datornätverk och är en allt mer efterfrågad kunskap.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 fristående studerande

Målgrupp

Yrkesverksamma inom cybersäkerhet alternativt med intresse att lära sig grundläggande cybersäkerhet.

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (3,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

25%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

20 - 200

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 fristående studerande

Anmälningskod

10125

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EP274V (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens huvudaktivitet utgörs av ett projekt där studenten självständigt angriper ett företags datornätverk i syfte att exfiltrera specifik information. Det angripna nätverket är riggat av kursledningen i en virtuell miljö. För att utföra angreppet är studenterna fria att använda sin fantasi och verktyg tillgängliga på Internet. Verktyg för nätverksskanning och sårbarhetsskanning, plattformar för utveckling av exploits, fjärrstyrning av datorer, lösenordsknäckning, m.m. presenteras under kursens gång, men det står kursdeltagare fritt att välja metoder och verktyg efter eget huvud.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten på en grundläggande nivå och i begränsade miljöer kunna

 • upprätta resurser för att stödja offensiva säkerhetsoperationer
 • utföra spaning och inhämtning för att planera operationer
 • tillägna sig tillträdesuppgifter, t.ex. kontonamn, lösenord och åtkomsttoken
 • etablera initialt fotfäste i nätverk och system
 • exekvera skadlig kod på fjärrenheter
 • upprätta kanaler för kommunikation med infekterade system
 • eskalera rättigheter i system för att erhålla högre behörigheter
 • bibehålla närvaro i nätverk efter avbrott
 • förflytta sig lateralt i datornätverk
 • undvika att upptäckas av nätverksförsvarare
 • samla in och exfiltrera data från datornätverk
 • bedöma säkerheten av datorsystem, tillämpningar och it-tjänster
 • utföra lagliga och etiska säkerhetstester.

Detta kommer att ge studenterna en praktisk förståelse för angriparens möjligheter och förmågor, i syfte att utvärdera cybersäkerheten i datornätverk.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i grundläggande programmering, 6 hp.

Gymnasiekursen Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Vi rekommenderar starkt att du har kännedom om kommunikationsnätverk (t ex EP1100 Datakommunikation och datornät) och operativsystem (t ex ID1206 Operativsystem). Om du saknar den kunskapen är det viktigt att planera för en avsevärt mer tidskrävande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd