Hoppa till huvudinnehållet

FAG3165 Självreflexiv samhällsvetenskaplig metodologi för studiet av komplexa fenomen 3,0 hp

Efter genomförande av kursen kommer deltagarna:

- ha förmåga att kritiskt reflektera över sin egen forskningspraktik, med utgångspunkt i självreflexiv metodologi

- ha förmåga att identifiera och bedöma hur social komplexitet påverkar förutsättningarna för en specifik studie

- ha förmåga att identifera och bedöma de epistemologiska och etiska utmaningar som relaterar till ett specifikt forskningsprojekt- ha förståelse för olika epistemologiska och vetenskapliga ideal för att underlätta tvärvetenskaplig kommunikation och samarbete

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAG3165 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen baseras på individuella studier av kurslitteraturen kombinerat med gruppdiskussioner av litteraturen vid tre seminarietillfällen. Deltagarna skriver en slutuppgift i essäformat i vilken de reflekterar över hur de kan relatera de insikter de vunnit i kursen till deras egna forskningsämnen och egen forskningspraktik. Examinationen av kursen grundas på 1) aktivt deltagande vid seminarietillfällena 2) granskning av slutuppgiften.

Lärandemål

Efter genomförande av kursen kommer deltagarna:

  • ha förmåga att kritiskt reflektera över sin egen forskningspraktik, med utgångspunkt i självreflexiv metodologi
  • ha förmåga att identifiera och bedöma hur social komplexitet påverkar förutsättningarna för en specifik studie
  • ha förmåga att identifera och bedöma de epistemologiska och etiska utmaningar som relaterar till ett specifikt forskningsprojekt
  • ha förståelse för olika epistemologiska och vetenskapliga ideal för att underlätta tvärvetenskaplig kommunikation och samarbete

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Samma som de generella antagningskraven för forskarstuderande.

Rekommenderade förkunskaper

Samma som de generella antagningskraven för forskarstuderande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursböcker samt vetenskapliga artiklar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • HEM1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mattias Höjer

Profile picture Jonathan Metzger

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3165

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonathan Metzger, Mattias Höjer

Övrig information

Kursen är i första hand utvecklad som ett komplement till existerande 4.5 hp TaMoS kurser men kan även fungera som en självständig kurs inom vetenskaptsteori och forskningsmetodik.

Examination: Godkänd slutuppgift samt aktivt deltagande vid seminarierna.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier