Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAK3101 Perspektiv på vetenskap, teknik och landskap i tid och rum 15,0 hp

Frågor om antagning och liknande hänvisas till history@abe.kth.se

Frågor om kursinnehåll hänvisas till nina@kth.se

Syftet med kursen är att ge studenterna en överblick över och kunskap om etablerad och nyare forskning inom vetenskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och angränsande områden som miljöhumaniora, industriella minnesarvsstudier och forskningspolitiska studier. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt rumsliga aspekter i historien om vetenskap, teknik och miljö.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAK3101 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i åtta föreläsningar, plus en inledning, en essä och diskussionsmöten. Huvudteman är:

1) Science and Technology Studies: Collectives, Practices, Ontologies, Genealogies 

2) Geophysical sciences and modern earth systems

3) Social and cultural production of landscapes

4) Spatializing climate justice

5) Natural resources and geopolitics

6) Constructing the past of contested futures

7) Oral sources for Political Ecology and Environmental History

8) Filmmaking as academic practice

Till varje föreläsningar knyts litteratur som består dels av kanonisk internationell litterature, dels av state-of-the-art litteratur som ger en överblick över den senaste utvecklingen inom området. Litteraturen omfattar cirka 400 sidor totalt för varje kursmoment. Det förekommer såväl obligatorisk som frivillig literatur.

Undervisningen sker i form av seminarier, med kortare introduktioner till litteraturen som ges både av lärare och studerande. Särskild vikt kommer att läggas vid elevernas aktiva diskussioner av kursmaterialet. Studenterna kommer också att skriva och presentera korta textreflektioner i olika akademiska format: Review, kort översikt uppsats, introduktion, konferensbidrag, manuskript, "klassiker revisited" etc. Studenterna lämnar åtminstone en sådan text uppgift per kursmoment / tematiskt område (ca 1000 ord). Studenterna ska också skriva en essä om ca 4 500 ord om ett ämne av central betydelse i och som inte utgör en omedelbar del av studentens doktorsavhandling. Utöver kursuppsatsen ska studenterna utforma en poster som ska presenteras under kursen

Varje temaområde omfattar motsvarande en veckas heltidsstudier. Utöver heldagsseminarier, som äger rum en gång per temaområde, förväntas studenterna träffas i mindre grupper minst en gång per kursavsnitt. De skriftliga uppgifterna kommer att granskas och kommenteras av lärarna. I samband med den slutliga uppsatsen kommer lärarna att ge handledning. 

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge studenterna en överblick över och kunskap om etablerad och nyare forskning inom vetenskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och angränsande områden som miljöhumaniora, industriella minnesarvsstudier och forskningspolitiska studier. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt rumsliga aspekter i historien om vetenskap, teknik och miljö.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för, diskutera, analysera och använda viktiga teman och problem inom vetenskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och relaterade vetenskapliga områden. Eleverna ska också kunna identifiera och kritiskt värdera nyare teoretiska utvecklingslinjer inom dessa områden, särskilt begrepp och perspektiv i samband med rumsliga och temporala aspekter och frågor om hur dåtid, nutid och framtid är kopplade i byggda miljöer, infrastruktur och landskap. Studenterna uppmuntras att reflektera över dessa perspektiv i förhållande till sin egen pågående forskning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behöriga sökanden är personer som uppfyller förkunskapskraven för antagning till forskarstudier inom historia eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

Rekommenderade förkunskaper

Behöriget till utbildning på forskarnivå i ämnet teknikhistoria

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas en månad innan kursen startar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att bli godkänd behöver studenterna närvara vid minst 80% av kursmoment. Studenterna måste aktivt delta i seminarier och gruppövningar; de måste klara de skriftliga proven i form av korta recension essäer; och de måste bli godkänd på en uppsats av 4500 ord och utarbeta visuellt material till en poster som presenteras i slutet av kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nina Wormbs, nina@kth.se, 08 790 85 83

Övrig information

Kursen kan ges på engelska vid behov.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö