FBB3570 Flerskalig modellering i kemi och biologi 10,0 hp

Multiscale Modelling in Chemistry and Biology

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursinnehåll:

 1. Introduktion till multiskals-modellering

 2. Översikt av elektronstruktur-metoder

 3. Modellering av intermolekylär växelverkan

 4. Metoder för atomistisk modellering

 5. Mesoskopiska simuleringsmetoder

 6. Dataövningar

Projekt

Lärandemål *

Att tillhandahålla kunskaper om fundamentala begrepp, principer och metoder inom multiskals-modellering. Att lära sig att praktiskt utföra multiskals-beräkningar för att studera stora molekylära system.

Målgrupp: Doktorander

Kursupplägg

• Föreläsningar: 8 veckor a 4 tim/vecka = 32 tim

• Projekt: 2-3 veckor a 4 tim/vecka = 8-12 tim

• Projekt-presentationer och diskussioner

• 4 st datorövningar

• 2 st små projekt

• 1 st stort projekt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Doktorander med grundläggande kunskaper inom molekylär modellering, särskilt kvantkemi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Andrew R. Leach,“Molecular Modeling, Principles and Applications”, 2nd edition

(ISBN-13: 978-0582382107)

Lektionsanteckningar och stödpapper distribueras efter varje lektion.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg *

  80 % närvaro på lektioner. Genomförande av  alla övningar och projekt och presentation av resultaten.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Yaoquan Tu

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb FBB3570

  Ges av

  CBH/Teoretisk kemi och biologi

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Yaoquan Tu, e-mail: yaoquan@kth.se, tel: +46 8 790 9645

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Övrig information

  Hur man ansöker och sista anmälningsdag:

  Kontakta examinatorn

  Antal platser:

  Max 20

  Forskarkurs

  Forskarkurser på CBH/Teoretisk kemi och biologi