Hoppa till huvudinnehållet

FCB3002 Högre seminarium i industriell bioteknologi II 3,0 hp

Välkommen till kursen "Högre seminarium i industriell bioteknologi II". Kursen har inga specifika kursomgångar. Anmälan kan göras löpande under året genom att kontakta kursansvarig Christina Divne (divne@kth.se).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCB3002 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Industriell bioteknologi är ett brett forskningsområde med stark koppling till hållbar utveckling där de forskarstuderandes projekt omfattar både grundforskning och tillämpad forskning inom områden som t.ex. bioprocessteknik, modifiering av mikroorganismers metabolism, biokatalys, enzymteknologi, samt identifiering och karakterisering av enzymer för hållbara bioprocesser och läkemedel.

Kursen antar formen av högre seminarier där de forskarstuderande presenterar, tolkar, analyserar, kritiskt granskar och aktivt diskuterar främst egna arbeten, men även övrig relevant forskningslitteratur inom forskningsfältet. En viktig aspekt är att de forskarstuderande får konstruktiv återkoppling på egna vetenskapliga arbeten.

Kursen syftar till att ge både bred och specialiserad kunskap inom studenternas egna forskningsområden inom industriell bioteknologi och inom det övergripande ämnesområdet bioteknologi, samt kunskap om akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • visa både bred och specialiserad kunskap inom det övergripande ämnesområdet bioteknologi med tyngdpunkt på kursens vetenskapsområde
  • visa förmåga att pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga arbeten inom ämnet bioteknologi med tyngdpunkt på kursens vetenskapsområde
  • visa insikt om, och grundläggande förmåga att tillämpa, akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet med relevans för kursens vetenskapliga ämnesområde
  • visa förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursens ämnesområde

Kursupplägg

Kursen omfattar circa 80 heltidsstudietimmar. Kursen sträcker sig över ett läsår med regelbundna sammankomster under terminstid och utgör den andra kursen i seminarieserien. En mer detaljerad beskrivning av kursens innehåll och upplägg återfinns i kurs-PM.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

FCB3001

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur i form av forskarstuderandes egna arbeten samt publicerade artiklar som anvisas separat för varje enskild sammankomst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid 80 % av sammankomsterna vilket omfattar att presentera, förbereda och aktivt delta i granskning och diskussioner av utvalda vetenskapliga arbeten.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCB3002

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christina Divne, divne@kth.se

Övergångsbestämmelser

Om provmomenten ändras examineras studenten enligt det provmoment som gällde när studenten antogs till kursen. Om kursen avvecklas ges studenten möjlighet att examineras på kursen under ytterligare två läsår.

Övrig information

Antal platser: 20

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Industriell bioteknologi