Hoppa till huvudinnehållet

FCB3013 Aktuellt inom omik IV 4,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCB3013 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar cirka 108 heltidsstudietimmar i form av vetenskapsseminarier som hålls en gång per vecka. Seminarierna behandlar aktuella trender inom fältet omik där både doktorandens egna resultat samt resultat publicerade från ledande forskning presenteras, kritiskt granskas och diskuteras samt ges återkoppling. Kursens litteratur följer aktuella trender inom olika omik-fält, t.ex. transkriptomik, proteomik, genomik, mikrobiomik och metabolomik. De forskarstuderande presenterar egen forskning och arbeten inom fältet; samt väljer, presenterar, tolkar och kritiskt granskar egna och ledande forskningsartiklar inom fältet, samt ger återkoppling på varandras presentationer. Kursen utgör den fjärde av fyra kurser i seminarieserien.

Lärandemål

  • visa både bred och specialiserad kunskap inom kursens vetenskapsområde och om det övergripande ämnesområdet bioteknologi
  • visa förmåga att pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera egna och andras vetenskapliga arbeten inom ämnet bioteknologi med tyngdpunkt på kursens vetenskapsområde
  • visa förmåga att tillgodogöra sig kunskap om akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet med relevans för kursens vetenskapsområde
  • visa förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursens vetenskapsområde

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur i form av publicerade artiklar och forskarstuderandes egna arbeten anvisas separat för varje enskild sammankomst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 4,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid 70% av sammankomsterna, vilket förutom att närvara och aktivt delta i diskussioner även omfattar att genomföra två projektpresentationer, två litteraturpresentationer, agera opponent vid två sammankomster, samt att aktivt agera värd vid två sammankomster.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCB3013

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Min/max 8/25 doktorander.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Proteinvetenskap