Hoppa till huvudinnehållet

FCB3064 Högre seminarium i molekylär bioteknologi IV 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCB3064 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar cirka 80 heltidsstudietimmar och antar formen av högre seminarier där de forskarstuderande presenterar, tolkar, analyserar, kritiskt granskar och aktivt diskuterar egna arbeten och annan relevant forskningslitteratur inom forskningsfältet. En viktig aspekt är att de forskarstuderande får konstruktiv återkoppling på egna vetenskapliga arbeten och presentationer. Kursen sträcker sig över ett läsår med regelbundna sammankomster under terminstid och utgör den fjärde av fyra kurser i seminarieserien. En mer detaljerad beskrivning av kursens innehåll och upplägg återfinns i kurs-PM.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • visa både bred och specialiserad kunskap inom det övergripande ämnesområdet bioteknologi med betoning på molekylär bioteknologi
  • visa förmåga att pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera egna och andras vetenskapliga arbeten inom ämnet bioteknologi med tyngdpunkt på forskning inom molekylär bioteknologi
  • visa förmåga att både ge och ta emot konstruktiv återkoppling för vidareutveckling av egna och andras vetenskapliga och generella förmågor
  • visa förmåga att tillgodogöra sig kunskap om akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet med relevans för kursens vetenskapsområde
  • visa förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursens vetenskapsområde

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur i form av forskarstuderandes egna arbeten samt publicerade artiklar som anvisas separat för varje enskild sammankomst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid 80 % av sammankomsterna vilket omfattar att presentera, förbereda och aktivt delta i granskning och diskussioner av utvalda vetenskapliga arbeten.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCB3064

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan Rockberg, farsan@kth.se

Övrig information

Antal platser: 30

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Proteinvetenskap