Hoppa till huvudinnehållet

FCB3203 Biokatalys för forskarstuderande 4,0 hp

Kursen ger kunskap och färdigheter inom området enzymteknologi med fokus på att ersätta kemisk syntes med biobaserade alternativ (biokatalys) med hjälp av proteinbiokatalysatorer (enzymer).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCB3203 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt av forskningsområdet biokatalys, med särskild vikt på tillämpning av enzymer för miljömässigt hållbar tillverkning av kemiska produkter.

Relevanta enzymer och deras reaktionsmekanismer diskuteras. Vidare avhandlas centrala experimentella tekniker för användande av enzymer i organiska lösningsmedel, samt metoder för optimering av stereokemiskt utbyte med industriella processer som exempel.

Kursens innehåll omfattar även allmänna och aktuella tekniker för design och modifiering av enzymer, till exempel riktad evolution, för tillämpning i biokatalys. Studenten utför ett projekt där ett teoretiskt experiment utformas som omfattar bland annat val och motivering av metoder för utförande och analys av resultat.

Lärandemål

Efter fullföljande av kursen förväntas studenten kunna

  • visa fördjupad kunskap och analytisk förmåga inom området biokatalys.
  • visa god förmåga att förklara och analysera komplexa begrepp inom biokatalys utifrån relevant forskningslitteratur, samt på ett pedagogiskt sätt kommunicera kunskapen skriftligt.
  • formulera och diskutera i skriftlig form hur biokatalys kan tillämpas inom industrin för att skapa mer miljömässigt hållbara bioteknologiska och kemiska processer, samt att reflektera över hållbar utveckling.

Kursupplägg

Kursen omfattar circa 105 heltidsstudietimmar motsvarande 4,0 högskolepoäng. Föreläsningar och övningar samläses med BB2460, men forskarstuderande utför fördjupningsuppgifter och ett självständigt, forskningsbaserat teoretiskt projekt inom biokatalys som ger progression från avancerad nivå till forskarnivå.

Projektarbetet innefattar att självständigt utforma ett teoretiskt experiment där det ingår att välja lämplig metod och modell för behandling och analys av data, samt att kommunicera resultaten i en projektrapport.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå

Rekommenderade förkunskaper

Kurser inom organisk kemi och/eller biokemi på avancerad nivå.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs godkänd skriftlig projektrapport. Vidare krävs 80 % aktivt deltagande på schemalagda föreläsningar och godkänt betyg på tillhörande fördjupande inlämningsuppgifter som antar formen av en reflekterande och kritiskt granskande analys av utvalda forskningsarbeten inom området biokatalys.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCB3203

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Berglund

Övrig information

Kursen ersätter F3A5110

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Industriell bioteknologi