Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFCK3102 Nanocellulosa; Från grundläggande principer till nya material 4,5 hpAdministrera Om kursen

Olika typer av nanocellulosor och deras nuvarande ställning som ett industriellt tillgängligt material.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FCK3102 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Historik och utveckling av olika typer av nanocellulosor och deras nuvarande ställning som ett industriellt tillgängligt material.
 • Fiberväggens struktur inklusive cellulosans övermolekylära struktur i form av fibrilaggregat, samverkan med hemicellulosa och lignin och den övergripande kopplingen till hur nanocellulosan kan separeras ur fiberväggen mha kemiska och mekaniska processer
 • Olika typer av nanocellulosa och hur kemiska och morfologiska skillnader påverkar deras beteende i kolloidala dispersioner samt i slutgiltiga materialkombinationer.
 • Nanocellulosakarakteriseringstekniker inklusive olika spridningstekniker, spektroskopi, AFM-tekniker och elektronmikroskopi.
 • Kolloidala växelverkningar i nanocellulosasystem och hur självassociationsprocesser kan användas för att skräddarsy nya material.
 • Hur nanocellulosa kan kombineras med interaktiva material som gör det möjligt att använda av nanocellulosa I interaktiva geler, sensorer, kompositer, biomedicinska utrustningar och elektroaktiva material såsom superkondensatorer och batterier.
 • Huvudbegränsningar och utmaningar för att nå större uppskalningsmöjlighet och storskalig användning av nanocellulosa.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förmåga att:

 • för kursens nivå visa tillräcklig förvärvad kunskap inom kursens specialiserade ämnen.
 • utforma, planera och genomföra ett projekt för att angripa ett vetenskapligt problem inom ramen för kursens ämnesområde.
 • presentera och muntligt motivera egna projektresultat och kritiskt utvärdera egna och andras presenterade projektresultat.

Kursupplägg

Föreläsningar och självstudier.

En veckas koncentrerad heltidsundervisning kombinerat med 2 veckors heltidsstudier på egen hand av utdelad litteratur med efterföljande tentamen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till utbildning på forskarnivå vid universitet och högskolor, eller externa deltagare med motsvarande kompetens.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kopior av presentationer och relevant litteratur

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Deltagande i undervisningen, 2 veckors självstudier av utdelad litteratur och avklarad tentamen.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro vid föreläsnigar ger 1.5 ECTS och godkänt resultat på skriftlig tentamen ger 3.0 ECTS.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Wågberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars Wågberg

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi