Hoppa till huvudinnehållet

FCK3110 Transportegenskaper hos polymerer 6,0 hp

Kursen består av en projektuppgift på temat mass-transportegenskaper som studenten skall genomföra, gärna med anknytning till studentens egen forskning. Projektuppgiftens innehåll bestäms gemensamt av studenten och kursansvarig, men skall ha tydlig anknytning till kurslitteraturen. Individuell introduktion erhålls vid start och projektet presenteras individuellt i slutet av kursen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FCK3110 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Skrivande av rapport under temat Transportegenskaper hos polymerer, helst relaterat till egen forskning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förmåga att:

  • för kursens nivå visa tillräcklig förvärvad kunskap inom kursens specialiserade ämnen.
  • utforma, planera och genomföra ett projekt för att angripa ett vetenskapligt problem inom ramen för kursens ämnesområde.
  • presentera och muntligt motivera egna projektresultat och kritiskt utvärdera egna och andras resultat.
  • reflektera över det valda vetenskapliga problemet med hänsyn till miljö-, mänskliga eller samhälleliga aspekter

Kursupplägg

Skrivande av rapport under temat Transportegenskaper hos polymerer, helst relaterat till egen forskning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande polymerkunskaper

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Applied Polymer Science, Gedde, Hedenqvist, Hakkarainen, Nilsson, Das, Springer 2020

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RAP1 - Rapport, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd projektrapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCK3110

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ersätter kurs F3E5052

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi