Hoppa till huvudinnehållet

FCK3301 Strålningsinducerad syntes av organiska och oorganiska nanopartiklar 3,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FCK3301 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen består av 16 h föreläsning, 4 h seminarium, 4 h skriftlig tentamen samt 40 h eget arbete (självstudier och projektarbete)

Kursinnehåll

Nanopartiklar-Syntes och tillämpningar (generellt)

Växelverkan mellan strålning och material

Grundläggande strålningskemi

Vattnets strålningskemi

Den strålningskemiska verktygslådan

Strålningskemisk syntes av organiska nanopartiklar

Strålningskemisk syntes av metalliska nanopartiklar

Strålningskemisk syntes av metalloxidnanopartiklar

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 

  • Beskriva grundläggande strålningskemi i vatten, hur man kan kontrollera strålningsinducerade reaktioner samt hur strålningskemi kan användas för att syntetisera organiska och oorganiska nanopartiklar. (TEN1).
  • Muntligt och skriftligt redogöra för hur kemisk sammansättning, storlek och form kan kontrolleras i strålningsinducerad syntes av en specifik nanopartikel. (PRO1).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelat material (artiklar).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga lärandemål uppfyllda (PRO 1 hp, TEN 2hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Jonsson, matsj@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemi