Hoppa till huvudinnehållet

FCK3501 Miljökatalys 7,5 hp

Kursen ger en fördjupad kunskap om hållbara moderna katalytiska utsläppsminskningstekniker. Kursen innehåller 13 föreläsningar och obligatoriska muntliga presentationer på engelska vid seminarier. Dessa presentationer baseras på en seminarieuppgift som ingår i kraven på SEM1.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FCK3501 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • karakterisering av emissioner
 • hälsoeffekter
 • förbränningsmotorer och deras historia
 • bildning av föroreningar
 • provcykler och lagstiftning i Europa och USA
 • utsläppsnormer
 • bränslets påverkan på utsläpp
 • drivmedlens historia
 • avgaskatalysatorer för olika typer av fordon
 • systemarkitektur och systemdesign för avgasbehandling
 • katalysatordeaktivering, produktion av katalysatorer
 • tekniker för begränsning av stationära utsläpp (VOC, NOx)
 • utformning av enheter för minskning av kväveoxider och VOC
 • katalys vid oljeraffinering
 • produktion av drivmedel med lågt innehåll av svavel och aromater inklusive biobränslen
 • vätgasproduktion från olika bränslen för bränslecellsfordon och för minskning av utsläpp och dessutom marknadsstrategier

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska doktoranden kunna:

 • Bedöma luftföroreningsproblem i industrin och i samhället
 • Föreslå en lämplig hållbar metod för att minska emissionerna av hälsovådliga föreningar från mobila eller stationära källor från givna data
 • Analysera olika emissionskällor, både mobila och stationära, och bestämma deras inverkan på samhället
 • Förklara katalysatorns roll i miljökatalys och identifiera dess begränsningar

Kursupplägg

Kursen innehåller 13 föreläsningar och obligatoriska muntliga presentationer på engelska vid seminarier. Dessa presentationer baseras på en seminarieuppgift som ingår i kraven på SEM1

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå samt godkänd på kurserna KE1175, KE1160 alternativt MF2015, MF2016 eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

KE1175, KE1160 alternativt MF2015, MF2016 eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Doktoranderna håller obligatoriska presentationer på engelska i SEM1. Skriftlig rapport är också obligatoriskt. Godkänd laboratorierapport för LAB1 är obligatorisk.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCK3501

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Om provmomenten ändras examineras studenten enligt det provmoment som gällde när studenten antogs till kursen. Om kursen avvecklas ges studenten möjlighet att examineras på kursen under ytterligare två läsår.

Övrig information

Kursen ersätter kursen F3C5619

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemiteknik