Hoppa till huvudinnehållet

FDT3314 Artikulatorisk fonetik 7,5 hp

För kursintroduktionen hänvisas till den engelskspråkiga versionen av denna sida.

 

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FDT3314 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

(AP = Articulatory Phonetics (Gick); AAP = Acoustic & Auditory Phonetics (Johnson). )
Session 1: AP kapitel 1, 2, 3 (grundläggande anatomi och neural styrning). Introduktion till VocalTractLab.
Session 2: AP kapitel  4, 5 (andning, och röstkällan); AAP kapitel 2 (källa-filter-modeller och “quantal theory”). Röstkällemodeller i VocalTract lab.
Session 3: AP kapitel 8, AAP kapitel 6 (vokoalartikulation och två-rörs-modeller). Artikulation and produktion av vokaler i VocalTractLab.
Session 4: AP kapitel 6, 7 (artikulation hos larynx och velum).
Session 5: AP kapitel 9, AAP kapitel 7, 8  (konsonanter, frikativor)
Session 6: AP kapitel 10, 11; AAP kapitel 9 (labialer, sammansatt artikulation, nasaler, lateraler). Simulering av hela yttranden i VocalTractLab. Demo av ArtiSynth, ett ledande modelleringssystem  utvecklat av University of British Columbia, Canada (Fels et al.)

Lärandemål

  • redogöra för talproduktionens mekanismer i detalj
  • utföra grundläggande beräkningar av formantfrekvenser utifrån talrörsmodeller
  • simulera enstaka givna ord med en artikulatorisk datormodell av talorganet
  • redogöra för forskningsläget inom artikulatorisk fonetik
  • redogöra för simuleringsmetoder: källa-filter, artikulatorisk syntes, fysikmodellering

Kursupplägg

Sex två-timmars undervisningspass med angivna kapitel ur kursböckerna som underlag. Till varje pass ges ett motsvarande laborationspass med modelleringsprogrammet VocalTractLab (Birkholz).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

 DT2112 Speech Technology (KTH) eller en kurs i fonetik eller lingvistik på avancerad nivå

Utrustning

 Simuleringsprogrammet VocalTractLab (Windows, Linux), https://vocaltractlab.de/

Kurslitteratur

Articulatory Phonetics (Gick) och Acoustic & Auditory Phonetics (Johnson)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 Aktivt deltagande i alla seminarier, helst på plats, deltagande på distans kommer att vara möjligt.  Redovisning inför gruppen av inläsningsuppgifter. Utförande av ljudande simuleringar under laborationerna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDT3314

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sten Ternström

Övrig information

 Inläsning och diskussion kring viktiga forskningsartiklar med anknytning till varje pass.

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Tal, musik och hörsel