Hoppa till huvudinnehållet

FHL3003 Omgivningsfysiologi I, teoretisk kurs 7,5 hp

Kursens övergripande mål är att förmedla grundläggande kunskaper vad gäller omgivningsfysiologins fyra huvudområden: accelerations-, dyk-, höghöjds- och termofysiologi.
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FHL3003 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Fysikaliska samband samt begrepp och nomenklatur som används inom accelerations-, baro- respektive termofysiologi.
 • Temperaturegleringssystemets uppbyggnad och funktion hos människa.
 • Symptom vid reaktioner på fysiologiska förändringar i den omgivande miljön.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förmåga att:

 • för kursens nivå visa tillräcklig förvärvad kunskap inom kursens specialiserade ämnen.
 • utforma, planera och genomföra ett projekt för att angripa ett vetenskapligt problem med datorbaserad modellering inom ramen för kursens ämnesområde.
 • presentera och muntligt motivera egna projektresultat och kritiskt utvärdera egna och andras presenterade projektresultat.
 • reflektera över det valda vetenskapliga problemet med hänsyn till miljö-, mänskliga eller samhälleliga aspekter

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och litteraturstudier avseende accelerations- dyk-, höghöjds- och termofysiologi och behandlar följande:

 • Fysikaliska samband samt begrepp och nomenklatur som används inom accelerations-, baro- respektive termofysiologi.
 • Effekter av ihållande förhöjd tyngdkraft (G-belastning) på hjärta och perifera blodkärl, lungor, muskler, skelett, innerörats balansorgan samt centrala nervsystemet.
 • Tekniker som används för att hjälpa piloter att tolerera hög G-belastning.
 • Mekanismer bakom rumslig desorientering vid flygning.
 • Effekter av reducerad gravitation (mikrogravitation) på hjärta och perifera blodkärl, muskler, skelett och balansorgan.
 • Metoder att motverka de funktionella och strukturella förändringar av hjärta/kärl, muskler och skelett som uppstår vid långvarig rymdflygning.
 • Symptom på syrebrist och fysiologiska svar vid akut (timmar-dag) höghöjdsexponering.
 • Adaptiva mekanismer vid långvarig (dagar till veckor) respektive kronisk höghöjdsvistelse.
 • ·Symptom, bakomliggande mekanismer samt behandling av: ”Acute Mountain Disease” (AMS), ”High Altitude Pulmonary Edema” (HAPE) och ”High Altitude Cerebral Edema”(HACE) samt ”Chronic mountain sickness (Monge’s Disease)”.
 • Omställning av cirkulation och andning vid immersion (nedsänkning i vätska).
 • Fysiologiska effekter av höga hydrostatiska tryck samt gaspartialtryck med särskilt tonvikt på: ”High Pressure Nervous syndrome” (HPNS), syretoxicitet samt kvävenarkos.
 • Dekopmressionsproblematik i form av barotrauma respektive tryckfallssjuka.
 • Temperaturegleringssystemets uppbyggnad och funktion hos människa.
 • Temperaturreglering i samband med värmestress/fysiskt arbete samt symtom på, och mekanismer vid, värmeutmattning respektive värmeslag.
 • Temperatureglering i samband med köldstress samt symptom på, och mekanismer vid, lokal köldskada respektive vid generell nedkylning (hypotermi).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till utbildning på forskarnivå vid teknisk eller medicinsk fakultet.

Rekommenderade förkunskaper

Avancerad fysiologi HL2018 eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Green NCD (2016). Long duration acceleration. In: Gradwell , Rainford (eds), Ernsting’s Aviation and Space Medicine 5thedition. CRC Press London, UK. Pg 131-156.

Eiken O, Bergsten E, Grönkvist M (2011). G-protection mechanisms afforded by the anti-G suit abdominal bladder with and without pressure breathing. Aviat Space Environ Med. 82:972-977.

Rollin Stott JR & Benson AJ (2016). Spatial orientation and disorientation in flight. In: Gradwell , Rainford (eds), Ernsting’s Aviation and Space Medicine 5thedition. CRC Press London, UK. Pg 281-320.

Tribukait A, Eiken O (2017). Instrument Failure, Stress, and Spatial Disorientation Leading to a Fatal Crash With a Large Aircraft. Aerosp Med Hum Perform. 88:1043-1048.

Pavy-Le Traon A,  Heer M, Narici MV, Rittweger J, Vernikos J (2007). From space to Earth: advances in human physiology from 20 years of bed rest studies (1986-2006). Eur J Appl Physiol 101:143-194.

Eiken O, Kölegård R, Mekjavic IB. Pressure-distension relationship in arteries and arterioles in response to 5 wk of horizontal bedrest. 2008, Am J Physiol Heart Circ Physiol 295:H1296-H1302.

Eiken O, Mekjavic IB, Kounalakis SN, Kölegård R (2016). Pressure distension in leg vessels as influenced by prolonged bed rest and a pressure habituation regimen. J Appl Physiol 120:1458-1465.

Kölegård R, Mekjavic IB, Eiken O (2009). Increased distensibility in dependent veins following prolonged bedrest. Eur J Appl Physiol 106:547-554.

Bärtsch P, Saltin B (2008). General introduction to altitude adaptation and mountain sickness. Scand J Med Sci Sports 18: 1-10.

Calbet JA, Lundby C, Boushel R. (2016). Integrative conductance of oxygen during exercise at altitude. Advances in Experimental Medicine and Biology. 903:395-408.

Imray C, Wright A, Subudhi A, Roache R (2010) Acute Mountain Sickness: Pathophysiology, Prevention, and Treatment. Prog Cardiovasc Dis. 2010. 52: 467-484.

Ottestad W, Hansen TA, Pradham G, Stepanek J, Hoisethe LO, Kasin JI (2017). Acute hypoxia in a simulated high-altitude airdrop scenario due to oxygen system failure. J Appl Physiol 123:1443-1450.

Siebenmann C, Robach P, Lundby C (2017). Regulation of blood volume in lowlanders exposed to high altitude. J Appl Physiol 123:957-966.

Virués-Ortega J, Buela-Casal G, Garrido E, Alcázar B (2004). Neuropsychological functioning associated with high-altitude exposure. Neuropsychol Rev 14:197-224.

Eglin CM, Tipton MJ (2005). Repeated cold showers as amethod of habituating humans to the initial responses to cold water immersion. Eur j Appl Physiol 93:624-629.

Kenflick RW (2018). Drinkingstrategies: planned drinking versus drinking to thirst. Sports Med 48: S1-S37.

West JB (1996). Prediction of barometric pressures at high altitude with the use of model atmospheres. J Appl Physiol 81:1850 –1854.

Epstein Y, Roberts WO (2011).The pathophysiology of heat stroke: an integrative view of the final common pathway. Scand J Med Sci Sports 21:742-748.

Haman F, Blondin DP (2017). Shivering thermogenesis: Origin, contribution and metabolic requirmen. Temperature4:217-226.

Ferrigno M & Lundgren CE (2003). Breath-hold diving. . In: Brubakk, Neuman (eds), Bennett and Elliott’s Physiology and Medicine of Diving. 5th edition. Saunders, Edinburgh UK. Pg 153-180.

Bennet PB, Rostain JC (2003). Inert gas narcosis. In: Brubakk, Neuman (eds), Bennett and Elliott’s Physiology and Medicine of Diving. 5th edition. Saunders, Edinburgh UK. Pg 300-322.

Clark JM & Thom SR (2003). Oxygen under pressure. In: Brubakk, Neuman (eds), Bennett and Elliott’s Physiology and Medicine of Diving. 5th edition. Saunders, Edinburgh UK. Pg 358-418.

Hamilton RW & Thalmann ED (2003). Decompression practice. In: Brubakk, Neuman (eds), Bennett and Elliott’s Physiology and Medicine of Diving. 5th edition. Saunders, Edinburgh UK. Pg 455-500.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FHL3003

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Michail Keramidas (mker@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Medicinteknik och hälsosystem