FIK3621 Tele-ekonomi, grundkurs för doktorander 7,5 hp

Tele Economics, basic course for PhD students

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen omfattar tekno-ekonomiska modellering och analys av mobila kommunikationssystem, detta sker på tre nivåer:
1. Teknik och tjänster
2. Affärsmodeller och "operator business"
3. Marknad för telekommunikation och reglering
Kursen genomförs "top down", dvs vi börjar med helheten i form av marknad och går sedan "nedåt" till affärer och slutligen teknik och tjänster.
(Kursen IK 3618 (tele-ekonomi avancerad nivå) genomförs "bottom up",
och med fokus på aspekter kopplade till doktorandens en forskning)

Lärandemål *

Kursen omfattar tekno-ekonomiska speckter på tre nivåer:
1. Teknik och Tjänster
2. Affärsmodeller och "operator business"
3. Marknad och reglering
Efter kursen ska studenterna kunna beskriva och analysera följande aspekter:
A. Struktur hos och aktörer på telekommarknader samt olika typer av reglering
B. Olika typer av affärsmodeller samt olika typer av tele-operatörer
C. Arkitektur, uppbyggnad och kostnadsstruktur hos mobila nät och tjänster
Fokus i kursen ligger på att
• Förstå helhet och sammanhang för telekommarknader och affärsmodeller
• Sätta in teknik och tjänster för mobil kommunikation i ett marknadssammanhang
• Ge studenterna verktyg för att sätta in sin egen forskning i ett större sammanhang

Kursupplägg

Kursen är en mix av föreläsningar och tre enskilda hemuppgifter, de senare omfattande ca en veckas arbete vardera. Föreläsningarna täcker samtliga områden och syftar till att ge stöd och tips för hemuppgifterna. 
Hemuppgift 1 och 2 består av att analysera telekommarknad i ett land respektive att jämföra strategier för två mobiloperatörer i det angivna landet.
Hemuppgift 3 är kan antingen vara dimensioning och kostnadsanalys av ett mobilt nät under givna förutsättninger, eller, en "egen" uppgift där man gör en kostnad/intäkts analys (inkl kostnadsstruktur) av en egen vald produkt eller tjänst. Den senare är lämpligen kopplad till doktorandens egen forskning.
För samtliga hemuppgifter ingår följande moment.
1. Ta fram en skriftlig (draft) rapport
2. Granskning av rapporter av andra studenter
3. Muntlig redovisning 
4. Ta fram en slutlig rapport (denna används för betygsättning)
Kursen genomförs samtidigt med masterkursen IK2514 (som ges varje hösttermin) och dess lektioner av KTH personal samt ca 10 externa gästföreläsningar. Hemuppgift 1 och 2 är desamma som för masterkursen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Doktorander antagna till KTH-program

Rekommenderade förkunskaper

IK2500 Radio Communication Basic Course eller IK2510 Trådlösa nät

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Selected research papers

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Examinationen baseras på
  • Ett antal enskilda hemuppgifter
  • En slutrapport med reflektioner kring tillämpning av tele-ekonomiska metoder på doktorandens egna forskning och egna forskningsproblem
  Ingen  skriftlig tentamen

  Övriga krav för slutbetyg *

  Godkända uppgifter på samtliga nivåer samt godkänd slutrapport

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Jan Ingemar Markendahl

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb FIK3621

  Ges av

  EECS/Kommunikationssystem

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Forskarkurs

  Forskarkurser på EECS/Kommunikationssystem