FKE3150 Molekylär responsteori och spektroskopi 5,0 hp

Molecular Response Theory and Spectroscopy

Denna kurs ges på engelska. Se den engelska versionen av denna information för ytterligare detaljer.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger en genomgripande presentaKon av tidsberoende responsteori och elektrodynamik. Responsteori utorskas i tids- och frekvensdomänen och med hjälp av olika formuleringar av kvantmekaniken. Elektrodynamiken riktas mot en förståelse av interna och externa fältväxelverkningar inom/med molekylära system. Mer tillämpade föreläsningar täcker presentationer av linjära och icke-linjära optiska egenskaper, vibrationella spektroskopier, absorptions- och dikroismspektroskopi med UV/synligt/röntgenljus och NMR.

Lärandemål *

Att förstå teorin för växelverkan mellan ljus och
molekylära system innefattande

 • hur klassiska elektromagnetiska fält introduceras i
  den kvantmekaniska Hamiltonoperatorn
 • hur man utifrån Schrödingerekvationen bestämmer
  responsfunktioner i frekvensdomänen
 • hur ett urval av responsfunktioner kopplar till
  spektroskopiska observabler

Kursupplägg

1 vecka förberedande studier, 1 vecka (mån-fre) föreläsningar på annan ort (internationell doktorandskola) med totalt 38 salstimmar, 1 vecka problemlösning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • HEM1 - Hemuppgifter, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Patrick Norman

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FKE3150

Ges av

CBH/Teoretisk kemi och biologi

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Teoretisk kemi och biologi