Hoppa till huvudinnehållet

FKF3170 Trender i polymervetenskap för applikationer i tunna filmer 4,5 hp

Kursen gör det möjligt för studenterna att hålla sig à jour med den vetenskapliga litteraturen inom deras forskningsområde. Dessutom ger kursen studenterna den möjlighet och erfarenhet som krävs för att vässa sina förmågor inom presentationsteknik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FKF3170 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Kursdeltagarna ska identifiera artiklar med hög inverkan på deras forskningsområde och presentera dem under ett 15 minuters seminarium.
  • Seminariernas innehåll och stil ska analyseras och utvärderas av kursdeltagarna.
  • Artiklar som ska presenteras kommer att fokusera på användning av polymerer inom nya biomedicinska, kommersiella och industriella applikationer samt utveckling av monomerer från förnybara resurser och grönkemi polymersyntes.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

  • orientera sig inom, och hålla sig à jour med, sitt forskningsområde
  • presentera (muntligt), diskutera och motivera forskningsresultat från andra forskare
  • reflektera över de valda vetenskapliga publikationerna med hänsyn till miljö-, mänskliga eller samhälleliga aspekter

Kursupplägg

Seminarier inklusive muntliga presentationer vilka ges av studenterna om aktuella vetenskapliga genombrott inom polymerkemi och ytbehandlingsteknik. Varje seminarium efterföljs av öppna diskussioner mellan studenterna. Presentationerna ges på engelska och följer typisk standard för internationella konferenser.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå samt grundläggande kunskaper i polymerkemi och polymerfysik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i polymervetenskap på MSc-nivå eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Selected scientific publications

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 4,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För att fullgöra kraven i kursen motsvarande 4,5 hp krävs deltagande i 20 schemalagda seminarietillfällen. Detta är utöver de obligatoriska kraven att presentera, opponera och kommentera minst en gång.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FKF3170

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Hutchinson

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi