HE1013 EMC-elektronik 7,5 hp

EMC Electronics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande förståelse för uppkomsten av elektromagnetiska störningar samt hur dessa kan reduceras. Kursen skall ge orientering om gällande EU-regler för CE-märkning.

Efter godkänd kurs skall studenterna kunna:

 • Identifiera elektromagnetiska störningskällor
 • Uppskatta och/eller överslagsberäkna storleken av interferens och/eller emission av elektromagnetisk störning
 • Modifiera en elektronikkonstruktion för att minska elektromagnetisk emission och interferens
 • Välja och tillämpa skyddsutrustning mot elektromagnetiska störningar
 • Bedöma om produkten måste ha CE-märke och om den uppfyller kraven för CE-märkning

För högre betyg skall studenterna kunna:

 • Analysera ett komplext system och föreslå skydd mot elektromagnetisk emission och interferens
 • Dimensionera och konstruera skydd mot elektromagnetisk emission och interferens för komplexa elektriska system

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Elektromagnetiska fält:
  Grundläggande lagar: Faraday- Ampère- och Gausslagar mm.
  Översikt av transmissionslinjer
  Antenner
 • EMC-applikationer:
  Beteende av icke ideala komponenter, spektrum av elektriska signaler, elektromagnetisk emission och immunitet, ledningsburna emissioner och immunitet, överhörningar mm
 • Dämpningsmetoder:
  Konstruktion för störningsfrihet.
  Avstörningsregler, jordning och elektromagnetisk skärmning
 • Lagliga krav:
  EMC Direktiv, kundens EMC-krav

Behörighet

Grundläggande kunskaper inom ellära, elektronik och digitalteknik.

Litteratur

Ohlin, Per & Karlsson, Ingvar, EMC Elektronik, KTH Syd, Campus Haninge, 2005

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • RED1 - Redovisning, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd redovisning (RED1; 4,5 hp), betygsskalan A-F.
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan P/F.
Slutbetyg, betygsskalan A-F.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Övrig information

Tidigare kursnummer 6S3563

Kursen består av föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer och självstudier

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.