HE1018 Data- och telekommunikation 7,5 hp

Data- and Telecommunication

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att uppnå grundläggande färdigheter om den elektroniska kommunikationsprocessen.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna

Övergripande:

Kunna beskriva villkoren i de olika stegen i kommunikationsprocessen för att uppnå en optimal informationsöverföring.

Det innebär att studenten efter avslutad kurs ska kunna

 • Utföra beräkningar gällande frekvenser och amplituder av periodiska signaler i frekvens och tidsdomänen
 • Utföra beräkningar på frekvenser, amplituder och vid analoga moduleringsmetoder
 • Använda de vanligaste byggblocken såsom blandare, summator och olika typer av filter, på systemdesignnivå
 • Beskriva den faslåsta slingan och dess tillämpningar inom området
 • Beskriva de vanligaste digitala moduleringsmetoderna
 • Göra enkla beräkningar på signal-brusförhållanden på enskilda signaler och kaskadkopplade enheter
 • Utföra kapacitetsberäkningar i kommunikaitonskanalen beroende av signalbrusförhållande och moduleringsmetoder
 • Förklara skillnaden mellan felupptäckand eoch felkorrigerande koder samt beskriva några av dem och dess tillämpningsområden
 • Beskriva hur dämpning, reflektion, distorsion och störning påverkar signalen i ett transmissionsmedium
 • Utföra beräkningar på ståendevågförhållanden och lastimpedanser med hjälp av Smithdiagrammet
 • Utföra anpassning med kvartsvågstransformator
 • Redogöra för beteendet hos elektromagnetiska vågor och kunna upprätta en länkbudget
 • Förbereda lokala nät för TCP/IP-baserad kommunikation.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • signaler i tid- och frekvensdomän.
 • fourierserier, analys av periodiska signaler
 • påverkan på signalen: bandbreddsbegränsande nät, dämpning, sampling, pcm-konvertering.
 • analog modulering: amplitud-, frekvens- och fasmodulering.
 • digitala moduleringsmetoder: ask, fsk, psk, bpsk, qpsk, qam.
 • datatransmission: bandbredd, transmissionsmedia.
 • datahastigheten kontra moduleringshastigheten, bandbredd kontra pulsbredd.
 • överföringssystem: kablar (framåtgående och reflekterad effekt)
 • antenner och vågutbredning
 • tillämpningar: fasta och trådlösa kommunikationssystem.(brus, bandbreddsbehov, felupptäckande och felrättande kodning).
 • utrustning oh funktion som förekommer i datornätverk

Behörighet

För att kunna följa kursen måste kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande godkänd kurs i matematik, ellära, elektronik.

Litteratur

Wallander, Per, 17 lektioner i TELEKOMMUNIKATION, Perant AB, ISBN 91-86296-10-8
Kihl, Maria, Datorkommunikation, En inledande översikt, Studentlitteratur, ISBN 9789144008172

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - Närvaro, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Slutbetyg med betygsskalan A-F bestäms av skriftlig tentamen

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Stefan Karnebäck <skk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.