HE1018 Data- och telekommunikation 7,5 hp

Data- and Telecommunication

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • signaler i tid- och frekvensdomän.
 • fourierserier, analys av periodiska signaler
 • påverkan på signalen: bandbreddsbegränsande nät, dämpning, sampling, pcm-konvertering.
 • analog modulering: amplitud-, frekvens- och fasmodulering.
 • digitala moduleringsmetoder: ask, fsk, psk, bpsk, qpsk, qam.
 • datatransmission: bandbredd, transmissionsmedia.
 • datahastigheten kontra moduleringshastigheten, bandbredd kontra pulsbredd.
 • överföringssystem: kablar (framåtgående och reflekterad effekt)
 • antenner och vågutbredning
 • tillämpningar: fasta och trådlösa kommunikationssystem.(brus, bandbreddsbehov, felupptäckande och felrättande kodning).
 • utrustning oh funktion som förekommer i datornätverk

Lärandemål *

Att uppnå grundläggande färdigheter om den elektroniska kommunikationsprocessen.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna

Övergripande:

Kunna beskriva villkoren i de olika stegen i kommunikationsprocessen för att uppnå en optimal informationsöverföring.

Det innebär att studenten efter avslutad kurs ska kunna

 • Utföra beräkningar gällande frekvenser och amplituder av periodiska signaler i frekvens och tidsdomänen
 • Utföra beräkningar på frekvenser, amplituder och vid analoga moduleringsmetoder
 • Använda de vanligaste byggblocken såsom blandare, summator och olika typer av filter, på systemdesignnivå
 • Beskriva den faslåsta slingan och dess tillämpningar inom området
 • Beskriva de vanligaste digitala moduleringsmetoderna
 • Göra enkla beräkningar på signal-brusförhållanden på enskilda signaler och kaskadkopplade enheter
 • Utföra kapacitetsberäkningar i kommunikaitonskanalen beroende av signalbrusförhållande och moduleringsmetoder
 • Förklara skillnaden mellan felupptäckand eoch felkorrigerande koder samt beskriva några av dem och dess tillämpningsområden
 • Beskriva hur dämpning, reflektion, distorsion och störning påverkar signalen i ett transmissionsmedium
 • Utföra beräkningar på ståendevågförhållanden och lastimpedanser med hjälp av Smithdiagrammet
 • Utföra anpassning med kvartsvågstransformator
 • Redogöra för beteendet hos elektromagnetiska vågor och kunna upprätta en länkbudget
 • Förbereda lokala nät för TCP/IP-baserad kommunikation.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För att kunna följa kursen måste kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande godkänd kurs i matematik, ellära, elektronik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Wallander, Per, 17 lektioner i TELEKOMMUNIKATION, Perant AB, ISBN 91-86296-10-8
Kihl, Maria, Datorkommunikation, En inledande översikt, Studentlitteratur, ISBN 9789144008172

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - Närvaro, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Slutbetyg med betygsskalan A-F bestäms av skriftlig tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Stefan Karnebäck

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1018

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd