Hoppa till huvudinnehållet

HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp

Kursen handlar om hur elenergin underlättar vår vardag och når från kraftverk till våra datorer, mobilladdare och elbilar. Vi kliver in bakom vägguttaget och lär oss hur man styr strömmen på ett effektivt och säkert sätt. Utan en pålitlig elenergiförsörjning skulle livet inte vara så bekvämt och tryggt. Samtidigt finns det många nya utmaningar, t.ex. smarta elnät som också låter användarna vara producenter och göra sin egen el från solpaneler, små vindkraftverk eller smarta värmepannor som också ger el. I den här kursen ger vi dig grunderna för att bli en mästare på elenergi!

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HE1032 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande moment:

 • Enfas och trefas växelström
 • Transformatorn
 • Likströmsmaskinen
 • Asynkronmaskinen
 • Faskompensering
 • Synkronmaskinen
 • Trefas kraftöverföring
 • Kortslutningseffekt
 • Kraftelektronik

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Principerna för elektrisk energiförsörjning till alla delarna av ett samhälle och hur den sker på ett hållbart och miljövänligt sätt
 • Välja elektrisk utrustning exempelvis till byggnader, industrier och transporter.
 • Dimensionera exempelvis elmotorer, frekvensomriktare, ledningar och brytare.
 • Använda, underhålla och felsöka elektrisk utrustning för att elektrisk energiförsörjning.
 • Veta vilka lagar och regelverk som anger hur elektriska installationer skall göras för att vara säkra och pålitliga, samt känna till innehållet i de viktigaste bestämmelserna.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i ellära.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Elkraftteknik (301s), Thomas Franzén och Sivert Lundgren,
  Studentlitteratur, ISBN: 9789144018041

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen, godkända laborationer och godkänd redovisning av projektuppgiften.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1032

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd